New Page 2

Številka: 900-23/2016-1-(52/04)

Datum: 12.10.2016

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Vabilo

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 21. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 26.10.2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.9.2016 (zapisnik) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo 1, 2)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

4. Statut Mestne občine Kranj — druga obravnava (gradivo)

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk — druga obravnava (gradivo)

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju — druga obravnava (gradivo)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranju — druga obravnava (gradivo)

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah — prva obravnava — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

9. Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2016 (gradivo 1, 2)

10. Listina temeljnih pravic brezdomnih (gradivo)

11. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

 

 Priloga: sklepi komisij (gradivo)

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan