New Page 1

Evidenca dokumentarnega gradiva

1. Naziv institucije:

Občina Rogašovci
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca dokumentarnega gradiva
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 124. členu Uredbe o upravnem poslovanju uprava lokalne skupnosti vodi evidenco dokumentarnega gradiva.

5. Pravne podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ SOP 1999-01-3777, Uredba o upravnem poslovanju SOP 2005-01-0690
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Rogašovci
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.4.2000
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: Marija Saje, univ. dipl. prav., e-pošta: marija.saje@obcina-rogasovci.si