New Page 1

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014) in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) je Občinski svet Občine Vodice na 31. redni seji, dne 20.03.2018 sprejel

 

Spremembe in dopolnitve

Poslovnika Občinskega sveta Občine Vodice

 

 

1. člen

 

V Poslovniku Občinskega sveta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 9/2015) se 12. člen črta.

 

2. člen

 

Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se črtata besedi: »osmih dneh« in nadomestita z besedama: »dveh mesecih«.

 

3. člen

 

22. člen se spremeni tako, da se besedilo: »Svetniške skupine in samostojni« črta in spremeni mala začetnica besede

»člani« v veliko začetnico.

 

4.   člen

 

Drugi odstavek 27. člena se dopolni tako, da se za besedo

»sklicatelja« črta pika in doda besedilo, ki glasi »ali na drug način v pisni obliki, iz katerega je mogoče nedvoumno ugotoviti voljo člana sveta.«

 

5. člen

 

Četrti odstavek 30. člena se spremeni tako, da po spremembi glasi: »Občan, ki se želi udeležiti seje sveta se mora predhodno pisno najaviti predsedujočemu najkasneje dva delovna dneva pred dnem seje. Občan, ki se želi udeležiti seje sveta ima pravico do vpogleda v gradivo, ki je predloženo članom sveta za to sejo.«

 

Doda se nov peti odstavek, ki glasi: »V kolikor ni mogoče zagotoviti nemotenega dela sveta, predsedujoči občana iz prejšnjega odstavka obvesti, da njegova navzočnost na seji izjemoma ni mogoča.«

 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

 

6. člen

 

Drugi odstavek 44. člena se dopolni tako, da se za besedo

»besedo« doda vejica in besedilo: »če nepooblaščeno avdio-video snema sejo«.

 

Tretjiodstaveksedopolnitako, dazabesedo»govorom« doda besedilo»alinepooblaščenimavdio-videosnemanjemseje«.

7. člen

 

V drugem odstavku 51. člena se črta besedilo: »in razlogih zanjo«.

 

8. člen

ga odstavka« in za besedo »lahko« doda besedilo: »na podlagi posebej utemeljenih razlogov«.

 

Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.

 

V 60. členu se doda nov, tretji odstavek, ki glasi:

»O vsaki seji delovnega telesa sveta se piše zapisnik. Glede vsebine zapisnika, potrditve zapisnika in objave zapisnika na spletnih straneh občine, se smiselno uporabljajo določbe 51. in 52. člena tega poslovnika.«

 

9. člen

 

V 71. členu se doda nov, tretji odstavek, ki glasi:

»Predloge splošnih aktov občine pred obravnavo na občinskem svetu praviloma obravnavajo pristojna delovna telesa.«

 

10. člen

 

V 74. členu se doda nov, tretji odstavek, ki glasi:

»V novo besedilo predloga odloka za drugo branje se izjemoma lahko vnesejo morebitne drugačne rešitve, ki odstopajo od tistih iz prve obravnave odloka in niso posledica upoštevanja stališč in predlogov iz prve obravnave oziroma pripomb in predlogov javnosti, skladno s prejšnjima odstavkoma. V gradivu, ki je sestavni del predloga odloka za drugo obravnavo, morajo biti takšne drugačne rešitve posebej obrazložene.«

 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

 

11. člen

 

V 75. členu se doda nov, peti odstavek, ki glasi:

»Če so za drugo obravnavo odloka, skladno s tretjim odstavkom 74. člena tega poslovnika, pripravljene tudi drugačne rešitve, ki odstopajo od tistih iz prve obravnave odloka, lahko svetniki izključno k tem drugačnim rešitvam vlagajo amandmaje na sami seji, vse do konca obravnave odloka.«

 

Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.

 

12. člen

Prvi odstavek 79. člena se spremeni tako, da glasi: »Po hitrempostopku sprejema svet obvezne razlage določb splošnih aktov občine in prečiščena besedila splošnih aktov.«

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi: »Kadar je sprejem odloka nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe občine ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje občine, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku.«

V drugem odstavku, ki po spremembi postane tretji odstavek, se za besedo »postopek« doda besedilo: »iz prejšnjega odstavka« in za besedo »lahko« doda besedilo: »na podlagi posebej utemeljenih razlogov«.

Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.

 

13. člen

Peta alineja prvega odstavka 80. člena se črta.

Za četrto alinejo se vejica spremeni v piko.

 

14. člen

Prvi odstavek 84. člena se dopolni tako, da se za besedo »občine« doda besedilo, ki glasi: »upoštevaje četrti odstavek 81. člena, 82. člen in 83. člen tega poslovnika.«

 

15. člen

Prvi odstavek 85. člena se dopolni tako, da se v prvem stavku za besedo »pojasni« doda besedilo: »katere spremembe in dopolnitve je vnesel v predlog« in v drugem stavku za besedo »obrazložitev« doda besedilo: »sprememb in dopolnitev predlagatelja ter«.

Doda se nov, tretji odstavek, ki glasi: »Če je župan v dopolnjeni predlog proračuna vnesel spremembe in dopolnitve iz prvega odstavka tega člena, lahko svetniki izključno v zvezi s temi spremembami in dopolnitvami vlagajo amandmaje na sami seji.«

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

 

16. člen

87. člen se spremeni tako, da se v naslovu člena za besedo proračuna doda vejica in besedilo: »sprememba proračuna in zaključni račun proračuna«.

Doda se nov, drugi odstavek, ki glasi: »Župan lahko predlaga spremembo proračuna, če sprejetega proračuna pred pričetkom leta, na katero se nanaša, ni mogoče uravnovesiti.«

Dosedanji drugi odstavek, ki po spremembi postane tretji odstavek in dosedanji tretji odstavek, ki po spremembi postane četrti odstavek, se spremenita tako, da se za besedo »proračuna« doda vejica in za njo besedilo: »spremembe proračuna in zaključni račun proračuna«.

 

17. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Številka: 00701-9/2018-001

Datum: 20.03.2018

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.