New Page 3

Na podlagi  29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–  uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14) je Občinski svet Občine Divača na svoji 3. redni seji, dne 9.2.2015,  sprejel naslednji

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA OBČINE DIVAČA

 

1. člen

V besedilu prvega odstavka 24. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14) (v nadaljevanju Statut) se črta besedilo »tri (3) člane« in  nadomesti z besedilom »pet (5) članov«.

 

2. člen

V prvem stavku tretjega odstavka 26. člena Statuta se pred piko vrine beseda »imenoval«.

 

3. člen

V besedilu 59. člena Statuta  se črta besedilo »skrbijo in so odgovorni« in  nadomesti z besedilom »skrbi in je odgovoren«.

 

4. člen

V besedilu tretje alineje prvega odstavka 79. člena Statuta  se črta beseda »namensko« in se nadomesti z besedo »nenamensko«.

 

5. člen

V besedilu druge alineje prvega odstavka 81. člena Statuta se črta besedilo »lokalna skupnost´´«.

 

6. člen

V prvem stavku 126. člena Statuta  za besedo »ali« vrine besedo »župan«.

 

7. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Divača se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 032-0004/2015-03

Datum: 9.2.2015

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja