New Page 1

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013), 40. člena Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, stimuliranju študentov in študijskih pomočeh v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007, 2/2008, 7/2011 in 8/2011) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2014) objavlja Občina Ljutomer

 

JAVNI RAZPIS

ZA ŠTUDIJSKE POMOČI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

 

1.      

Občina Ljutomer razpisuje študijsko pomoč za dodiplomski študij za študijsko leto 2014/2015. Za študijsko pomoč je namenjenih 1.330 €.

 

2.      

Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

-          je državljan Republike Slovenije,

-          imeti mora stalno prebivališče v občini Ljutomer,

-          zaposlen mora biti za nedoločen čas v javnem zavodu na področju družbenih ali gospodarskih dejavnostih v občini Ljutomer,

-          pridobiti si mora izobrazbo zaradi zakonske obveznosti, ki nalaga spremembo sistemizacije in pridobitev višje strokovne izobrazbe.

 

3.

Prosilec lahko dobi največ 2/3 stroškov vpisnine in šolnine za študijsko leto 2014/2015.

 

4.

Vloga se poda na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si, lahko pa se dvigne tudi v vložišču na Občini Ljutomer.

 

Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

-          dokazilo o vpisu za študijsko leto 2014/2015,

-          dokazilo izobraževalne ustanove o višini vpisnine in šolnine za študijsko leto 2014/2015,

-          potrdilo delodajalca, da je vlagatelj zaposlen za nedoločen čas in da ne izpolnjuje več pogojev za zasedbo delovnega mesta, zato si mora dodatno izobrazbo pridobiti. Navedena mora biti tudi zakonska podlaga za spremembo sistemizacije.

 

5.

Prijava je popolna, če s poda na predpisanem obrazcu in vsebuje zahtevane priloge. Prijava se poda v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj - Študijska pomoč 2014/2015«.

Na kuverti se navede ime, priimek in polni naslov prijavitelja. 

Prijavitelji lahko vlogo:

-          oddajo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer do petka, 14. november 2014.

-          ali jo pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Zadnji dan za oddajo prijave na pošto je petek, 14. november 2014.

 

Vlagatelji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 2. točke tega javnega razpisa, ne morejo pridobiti študijske pomoči.

 

Prijava na ta javni razpis in Javni razpis za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2014/2015 se izključujeta.

 

Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa smo na voljo na tel. 02/584 90 54 (Karmen Lah) ali 02/584 90 56 (Angelca Lukman).

 

 

Številka: 110-3/2014-411

Datum:   14. 10. 2014

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.