New Page 1

 

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/97 in 56/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) je Občinski svet občine Žetale na 25. redni seji dne 30. 11. 2001 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2001

 

 

1. člen

 

 

V odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2001(Uradni list RS, št. 39/01) se spremeni 3. člen in glasi:

 

 

»3. člen

 

 

Proračun Občine Žetale se določa v znesku 227,624.000 SIT.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

A)    Bilanca prihodkov in odhodkov                           SIT

 

 

I.    Skupni prihodki                                 218,299.000

 

 

II.   Skupni odhodki                                  190,924.000

 

 

III.  Proračunski presežek(I-II)                       27,375.000

 

 

B)    Račun finančnih terjatev in naložb

 

 

IV.   Prejeto vračilo danih posojil                             –

 

 

V.    Dano posojilo                                             –

 

 

VI.   Prejeta minus dana posojila

 

 

C)    RAČUN FINANCIRANJA

 

 

VII.  Zadolževanje proračuna

 

 

VIII. Odplačilo dolga                                  36,700.000

 

 

IX.   Neto zadolževanje                              – 36,700.000

 

 

X.    Zmanjšanje sredstev na računu                   – 9,325.000

 

 

      Stanje sredstev na računu leta 2000              9,325.000«

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

2. člen

 

 

Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 062-02-0025/2001

 

 

Žetale, dne 30. novembra 2001.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.