Na podlagi 17. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 25. 9. 2003 sprejel
 
S K L E P
 
 
o določitvi programske zasnove glasila »Ravno polje«
 
 
1. člen
 
Javno glasilo »Ravno polje« objavlja članke:
 
 
– o delu občinskih organov, občinske uprave in krajevnih odborov;
 
 
– o predlogih, ki jih obravnavajo občinski organi in sprejetih odločitvah;
 
 
– o predlogih, pobudah, mnenju in stališču političnih strank in občanov;
 
 
– o delovanju političnih strank;
 
 
– o delovanju društev, klubov in drugih organizacij s sedežem v Občini Kidričevo;
 
 
– informacije o dogajanjih in rezultatih poslovanja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti;
 
 
– članke o konkretni problematiki posameznih področij;
 
 
– orise srečanj z zanimivimi ljudmi, ki so občani Občine Kidričevo ali so z njo kako drugače povezani;
 
 
– o okroglih mizah, tiskovnih konferencah, obiskih, problemskih konferencah ipd.;
 
 
– o prometu in prometni varnosti;
 
 
– o urejanju prostora in varstvu okolja;
 
 
– pisma bralcev, odzive, mnenja, odmeve, predloge, pobude, komentarje, pritožbe bralcev.
 
 
Javno glasilo objavlja tudi:
 
 
– humoristične prispevke;
 
 
– reklamna in propagandna sporočila;
 
 
– druga obvestila, sporočila, zahvale, obletnice ipd.;
 
 
– predstavitev občanov;
 
 
– slikovno gradivo.
 
2. člen
 
Ta programska zasnova začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 

Št. 015-03-26/03-1
Kidričevo, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.