New Page 2

Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012- ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 – skl. US, 76/2014 – odl. US, 14/2015 – ZUUJFO in 61/2017 – ZureP-2) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na 6. izredni seji dne 31.1.2018 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA TERME BENEDIKT

 

I.         Uvodbe določbe

 

1. člen

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt (Uradni list RS, št. 19/2009) se za 1. členom doda 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen

(predmet odloka in načrtovalec sprememb in dopolnitev OPPN)

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt (Uradni list RS, št. 19/2009) je izdelal Urbis d.o.o., Partizanska cesta 3, Maribor, pod številko projekta 2017/OPPN-068.«

 

2. člen

Za 2. členom se doda 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen

(vsebina sprememb in dopolnitev OPPN)

Spremembe in dopolnitve OPPN (krajše SD OPPN v nadaljevanju) iz prejšnjega člena vsebujejo besedilo odloka in kartografski del.«

 

II         Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s spremembami in dopolnitvami oppn

 

3. člen

Za 4. členom se doda 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen

(območje SD OPPN in opis ureditev)

»Območje SD OPPN se nahaja na nepozidanem zemljišču, južno od JP 704901 (Benedikt – smer Slatina), v bližini krožišča, na vzhodni strani območja veljavnega OPPN.

Območje je določeno z mejo območja urejanja SD OPPN, ki zajema parcele s številkami:411/12, 411/7-del, 1148/17-del, 651/19, 1151/3-del, 641/3-del, 1143/1-del, 651/21-del, vse k.o. Benedikt.

Velikost območja SD OPPN je približno 2213 m². Na območju SD OPPN je načrtovana postavitev kozolca za turistične in kulturne namene in manjšega spremljajočega objekta.

 

4. člen

V 7. členu odloka se črta prvi odstavek poglavja »Apartmaji« ter se doda novi odstavek, ki se glasi:

»Predvidenih je 20 objektov z apartmaji. V vsakem objektu so predvideni 4 apartmaji različnih velikosti, kar skupaj predstavlja 80 apartmajev, oziroma cca 240 ležišč. Potrebno je zagotoviti zadostno število parkirnih mest, ki so predvidena ob javni poti (704901). Število apartmajev se glede na njihovo velikost lahko spremeni.

V vzhodnem delu apartmajskega območja, ob javni poti, je načrtovana postavitev kozolca v turistične in kulturne namene z manjšim spremljajočim objektom.«

 

5. člen

SD OPPN v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled pri službi pristojni za urejanje prostora v občini Benedikt.

Arhiviranje in vpogled v SD OPPN se zagotavljata v digitalni in analogni obliki. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.

 

6. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 35054-001/2017-14

Datum: 31. 1. 2018

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan