New Page 2

Občinski svet Občine Makole je na 26. redni seji dne 20.04.2010 na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007) sprejel naslednji

 

SKLEP

 

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi - javno dobro za nepremičnino 1069 k.o. Stari Grad.

Nepremičnina postane last Občine Makole, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št. 20-033-83/2010

Makole, dne 20. aprila 2010

 

 

Občina Makole

 

Župan Alojz Gorčenko