New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 10. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in 2/02) je Občinski svet Občine Ajdovščine na 24. seji dne 20. 4. 2005 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2004

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2004.

2. člen

V letu 2004 so bili doseženi naslednji prihodki in odhodki:

----------------------------------------------------------------------------

                 Bilanca prihodkov     Račun finančnih

                       in odhodkov  terjatev in naložb    Račun financiranja

----------------------------------------------------------------------------

Prihodki          2.699.351.402,27                   0                     0

Prenos sredstev     226.826.028,79                   0                     0

Odhodki           2.496.664.038,99          475.665,00            796.753,00

Primanjkljaj                                475.665,00            796.753,00

Presežek            428.240.974,07                   0

----------------------------------------------------------------------------

3. člen

Presežek sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v višini 428,240.974,07 SIT se prenese v proračun leta 2005 in se porabi za pokrivanje tekočih in investicijskih odhodkov leta 2005. V presežku so zajeta naslednja namenska sredstva:

– kmetijska sredstva v višini 6,189.126,70 SIT

– republiška taksa za obremenjevanje voda v višini 90 mio SIT

– sredstva, namenjena za obnovo kinodvorane, v višini 38 mio SIT.

4. člen

Splošni del proračuna je sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Št. 401-7/05

Ajdovščina, dne 21. aprila 2005.

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.