New Page 1

Št. 430-0012/2024-3 (620) Ob-1744/24, Stran 616

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2024 (Uradni list RS, št. 19/24) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja

 

javni razpis 

za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota 

 

1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).

2. Predmet javnega razpisa in razpisna področja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini Murska Sobota, ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 2024. Razpis se nanaša na sofinanciranje kulturnih programov v letu 2024.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna), gledališka in lutkovna dejavnost, plesna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, folklorna dejavnost (folklora in ljudski pevci), likovna dejavnost, literarna dejavnost in večvrstna dejavnost.

Program kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture je:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje, ki se izkazuje kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področjih dejavnosti, ki ga pripravljajo in izvajajo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnost.

3. Namen in cilj javnega razpisa

Namen razpisa je finančno podpreti redno dejavnost oziroma program delovanja ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo ter delujejo v MOMS.

Namen razpisa je spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju MOMS s sofinanciranjem programov kulturnih društev ter zagotavljanjem enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2024. MOMS bo sofinancirala stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2024 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.

MOMS bo programe kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture podpirala v skladu z naslednjimi cilji:

– zagotavljanje osnovnih pogojev za redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin,

– spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnost, pripravo in izvedbo prireditev, kulturno vzgojo in izobraževanje;

– razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev;

– bogatitev kulturnega življenja prebivalcev občine in kulturno preživljanje prostega časa;

– izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev;

– skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti.

Izvajalci programov, ki bodo sofinancirani na tem javnem razpisu so izvajalci v javnem interesu lokalne skupnosti MOMS.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:

– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;

– ima sedež v MOMS;

– dejavnost izvaja na območju MOMS;

– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;

– ima potrjen program s strani izvršnega organa društva;

– deluje na področju kulture najmanj eno leto pred objavo tega razpisa.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog bo preverjala pravočasnost in popolnost vlog ter upravičenost vlagateljev, glede na razpisne pogoje.

6. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 8.000,00 EUR (z besedo: osem tisoč). Sredstva so predvidena v proračunu MOMS za leto 2024 na proračunski postavki 18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev, konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

7. Razpisni kriteriji

a) Kriteriji za izbor programov za vsa razpisna področja so:

– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predloženega programa,

– reference izvajalca in dosedanje delovanje,

– obiskanost prireditev,

– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo programa (organizacijska usposobljenost, realnost ciljev in izvedbe programa),

– kontinuiteta in večletno izvajanje programa,

– število članov društva oziroma sekcije,

– raven prijavljenega programa dosega oziroma presega občinski nivo,

– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost,

– status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture,

– vrednost programa.

b) Uporaba kriterijev

Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti programi, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih programov za leto 2024.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024. Zadnji rok za predložitev zahtevka in poročila je 30. 11. 2024.

9. Rok razpisa: razpis je odprt od 15. 3. 2024 do 15. 4. 2024.

10. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo razpisa,

– prijavni obrazec s prilogami v spletni aplikaciji.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MOMS www.murska-sobota.si, v zavihku Javni razpisi, področje Kultura.

11. Način pošiljanja in vsebina vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na spletnem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani MOMS www.murska-sobota.si, v zavihku Javni razpisi, področje Kultura.

Vlogo na javni razpis oddate kot elektronsko izpolnjen spletni obrazec.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

12. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za oddajo vlog.

13. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge predvidoma 16. 4. 2024. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izvedla strokovna komisija. Strokovna komisija bo ocenila in ovrednotila programe glede na v razpisu določen namen in cilje ter kriterije, ki so določeni v razpisu in razpisni dokumentaciji.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega programa.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.

15. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh MOMS.

 

Mestna občina Murska Sobota