New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na 22. redni seji, dne 14.12.2017, sprejel

 

SKLEP

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STATUTA OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

 

1. člen

Drugi odstavek 5. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka; 22/10 in 12/14) se spremeni tako, da glasi:

» Pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje, sedež in ime. Zakon sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin«.

 

2. člen

K 7. členu Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka; 22/10 in 12/14) se doda nov drugi odstavek, ki glasi:

» Občina lahko opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti, če tako določa zakon, in če država za opravljanje nalog iz državne pristojnosti zagotovi potrebna sredstva«.

 

3. člen

Drugi odstavek 13. člen Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se spremeni tako, da glasi:

»Javnost dela občinskih organov občine se praviloma zagotavlja z obveščanjem javnosti o njihovem delu, z objavljanjem informacij javnega značaja, določenih z zakonom, na spletni strani občine ter v Katalogu informacij javnega značaja, z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih aktov občine, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z objavljanjem sklicev sej občinskega sveta in gradiva za točke dnevnega reda teh sej, z omogočanjem navzočnosti občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskih organov. Podrobneje določa način zagotavljanja javnosti dela posameznega občinskega organa njegov poslovnik«.

V tretjem odstavku 13. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se beseda »in« pred besedno zvezo »poslovnik občinskega sveta« nadomesti »z vejico«  in za besedno zvezo »poslovnik občinskega sveta« doda besedna zveza »in poslovnik Nadzornega odbora«.

 

4. člen

Peta alineja 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se črta.

 

5. člen

Za 22. členom Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se doda nov, 22 a. člen, ki glasi:

» Odstop člana občinskega sveta ureja zakon.

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal pisno odstopno izjavo županu, županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave«.

 

6. člen

V šesti alineji 30. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se za besedno zvezo »organov občinske uprave« doda besedna zveza »in organov skupne občinske uprave«.

 

7. člen

55. člen Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se spremeni tako, da glasi:

 » Občina lahko v občinski upravi ustanovi občinsko pravobranilstvo. Dve ali več občin lahko v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo skupni organ občinske uprave, ustanovi medobčinsko pravobranilstvo. Če občina ne ustanovi občinskega pravobranilstva ali medobčinskega pravobranilstva, lahko določi z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, da naloge občinskega pravobranilstva opravlja občinski pravobranilec.

Občinsko pravobranilstvo zastopa občino pred sodišči in drugimi državnimi organi. Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.

Naloge občinskega in medobčinskega pravobranilstva, njihovo imenovanje, razrešitev ter druge pogoje, pravice in obveznosti ureja zakon.

 

8. člen

Prvi odstavek 59. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se spremeni tako, da glasi:

»Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da občina za skupno opravljanje nalog občinske uprave v skladu z zakonom, z odlokom soustanovi organ skupne občinske uprave«.

 

9. člen

Tretji odstavek 68. člena  Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se spremeni tako, da glasi:

» Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini ali njenem posameznem delu«.

 

10. člen

K 70. členu Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se doda nov 4. odstavek, ki glasi:

»Odločitve, predlogi, pobude, stališča in mnenja, ki so sprejeta na zboru občanov so posvetovalne narave. Odločitev, ki je sprejeta na zboru občanov, mora obravnavati in se do nje opredeliti občinski svet, če je bilo tako zahtevano v predlogu za sklic zbora občanov«.

 

OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

 

11. člen

Prvi odstavek 83. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se spremeni tako, da glasi:

»Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom lahko sama določi, in javnih služb, za katere je določeno z zakonom, da jih zagotavlja občina«.,

ter so doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»Izvajanje občinskih javnih služb uredi občina z odlokom v skladu z zakonom«.

 

12. člen

 V osmi alineji 86. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se črta besedna zveza » ter pokopališko pogrebno dejavnost« .

 

13. člen

V  88. členu Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinska uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se pred besedno zvezo »pravne osebe javnega prava« doda besedna zveza »Režijski obrat in«.

 

14. člen

Za 114. členom Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinska uradni vestnik, številka: 22/10 in 12/14) se doda poglavje z naslovom

SODELOVANJE OBČINE Z DRUGIMI OBČINAMI

ter se dodata novi 114 a. člen in 114 b. člen, ki glasita:

 

114 a. člen

»Občina je lahko članica združenja občin. Združenje občin v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi ter svojim statutom usklajuje, predstavlja in zagotavlja interese članic v razmerju do državnih organov  in v Kongresu regionalnih in lokalnih oblasti Sveta Evrope ter Odboru regij evropske Unije«.

 

114 b. člen

»Občina lahko zaradi skupnega urejanje in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov skupaj s sosednjimi in drugimi občinami v zvezi občin v skladu z zakonom, z odlokom soustanovi Interesno zvezo«.

 

15. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

Številka: 007-1/2010

Datum: 14.12.2017

 

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

 

Darko Fras, župan