New Page 2

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. UI-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 19. redni seji dne 4.9.2012 sprejel

SKLEP

o ukinitvi javnega dobra na parceli

št. 1402/5 k.o. Vodice

1 . člen

Ukine se javno dobro na parceli št. 1402/5 k.o. 1741 Vodice.

2. člen

Lastninska pravica na parceli št. 1402/5 - pot k.o. Vodice, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

3. člen

Sklep prične veljati 8. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

Številka: 011-08/2010-096

Datum: 7.9.2012

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.