New Page 2

Številka: 032-32/2018

Datum: 29. 10. 2018

 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, štev. 58/10 in 62/16)

 

sklicujem

 

32. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRENŠOVCI,

 

ki bo v sredo, 7. novembra 2018, ob 17. uri

v sejni sobi Kleklovega doma v Črenšovcih.

 

 

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Ugotovitev prisotnosti članov Občinskega sveta Občine Črenšovci,

2. Določitev dnevnega reda 32. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci,

3. Pregled zapisnika 31. redne seje Občinskega sveta Občine Črenšovci (zapisnik),

4. Obravnava predloga Razvojnega programa občine Črenšovci 2018-2023 (gradivo),

5. Poročilo o delu Občine Črenšovci v obdobju 2015-2018,

6. Obravnava predloga Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Črenšovci (gradivo),

7. Sprejem sklepa o ustanovitvi stavbne pravice

8. Obravnava vloge za soglasje ustanoviteljic k spremembam statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Lendava (gradivo),

9. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Črenšovci.

 

 

Občina Črenšovci

 

Anton Törnar, župan