New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 in 60/2007), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO in 109/2008) in 101. člena Statuta Občine Makole  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007) je Občinski svet Občine Makole na  4. redni seji dne 12.04.2011 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MAKOLE ZA LETO 2011

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2011), tako da se splošni del proračuna določi v naslednjih zneskih:

Konto

 

O P I S

Plan 2011 (v EUR)

 

 

 

 

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

 

 

I.

S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

3.254.018

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.871.450

70

 

DAVČNI PRIHODKI

1.563.418

700

 

Davki na dohodek in dobiček

1.476.268

703

 

Davki na premoženje

35.000

704

 

Domači davki na blago in storitve

52.150

 

 

 

 

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI

308.032

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

47.100

711

 

Takse in pristojbine

900

712

 

Globe in druge denarne kazni

300

714

 

Drugi nedavčni prihodki

259.732

 

 

 

 

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI

1.382.568

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij

1.368.068

 741

 

 Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije

14.500

 

 

 

 

 

II.

S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45)

3.499.649

 

 

 

 

40

 

TEKOČI ODHODKI

671.781

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

166.250

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

23.440

402

 

Izdatki za blago in storitve

443.110

403

 

Plačila domačih obresti

17.000

409

 

Rezerve

21.981

 

 

 

 

41

 

TEKOČI TRANSFERI

695.400

410

 

Subvencije

22.000

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

449.920

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

52.400

413

 

Drugi tekoči domači transferi

171.080

 

 

 

 

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.054.618

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.054.618

 

 

 

 

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

77.850

431

 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

16.000

432

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

61.850

 

 

 

 

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.)

-245.631

 

 

 

 

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

750

 

Prejeta vračila danih posojil

0

 

 

 

 

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

440

 

Dana posojila

0

441

 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

 

 

 

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. - V.)

0

 

 

 

 

 

C.

R A Č U N  F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

200.000

500

 

Domače zadolževanje

200.000

 

 

 

 

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

86.500

550

 

Odplačila domačega dolga

86.500

 

 

 

 

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-132.131

 

 

 

 

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

113.500

 

 

 

 

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

245.631

 

 

 

 

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA

132.131

 

 

 

 

 

 

OSTANEK SREDSTEV

0

2. člen

Spremeni se 12. člen Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2011) tako, da se glasi:

Za namen izgradnje vrtca v Makolah, za projekt vodooskrba kohezija, za izgradnjo pločnika Mostečno in za obnovo stare KS se občina za proračun 2011 lahko zadolži do višine 200.000 EUR.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 900-2/2011-22

Makole, dne 12.04.2011

Občina Makole

Župan Alojz Gorčenko