New Page 2

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 19. redni seji dne 29. 9. 2009 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2009 (Uradni list RS, št. 11/09 in 30/09) se 2. točka spremeni in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

------------------------------------------------------------

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                  v eurih

------------------------------------------------------------

      Skupina/Podskupina kontov                     Proračun

                                                   leta 2009

------------------------------------------------------------

I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            13.861.005

      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      9.655.561

70    DAVČNI PRIHODKI                              8.781.455

      700 Davki na dohodek in dobiček              7.756.255

      703 Davki na premoženje                        593.700

      704 Domači davki na blago in storitve          431.500

71    NEDAVČNI PRIHODKI                              874.106

      710 Udeležba na dobičku in dohodki od          158.000

      premoženja

      711 Takse in pristojbine                        17.000

      712 Denarne kazni                               36.000

      713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       20.000

      714 Drugi nedavčni prihodki                    643.106

72    KAPITALSKI PRIHODKI                            766.549

      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      496.549

      722 Prihodki od prodaje zemlj.                 270.000

      in nematerialnega premoženja

73    PREJETE DONACIJE                                18.000

      730 Prejete donacije iz domačih virov           18.000

74    TRANSFERNI PRIHODKI                          3.382.638

      740 Transferni prihodki iz drugih            1.677.504

      javnofinančnih institucij

      741 Prejeta sred. iz dražavn. proračuna      1.705.134

      iz sredstev pror. EU

78    PREJETA SRED. IZ EVROPSKE UNIJE                 38.257

      787 Prejeta sred. od drugih evropskih           38.257

      institucij

II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                16.427.523

40    TEKOČI ODHODKI                               3.238.676

      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          723.380

      401 Prispevki delodajalcev za socialno         120.568

      varnost

      402 Izdatki za blago in storitve             2.286.228

      403 Plačila domačih obresti                     88.500

      409 Rezerve                                     20.000

41    TEKOČI TRANFERI                              5.432.688

      410 Subvencije                                 397.912

      411 Transferi posameznikom                   2.321.500

      in gospodinjstvom

      412 Transferi neprofitnim organizacijam        596.749

      in ustanovam

      413 Drugi tekoči domači transferi            2.116.527

42    INVESTICIJSKI ODHODKI                        6.975.045

      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       6.975.045

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                        781.114

      431 Investicijski transferi pravnim in         147.597

      fizičnim osebam, ki niso proračunski

      uporabniki

      432 Investicijski transferi proračunskim       633.517

      uporabnikom

III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)         –2.566.518

------------------------------------------------------------

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

------------------------------------------------------------

IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                        0

      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

      (750+751+752)

75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                        0

      750 Prejeta vračila danih posojil                    0

      751 Prodaja kapitalskih deležev                      0

      752 Kupnine iz naslova privatizacije                 0

V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE                           0

      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE                           0

      KAPITALSKIH DEL.

      440 Dana posojila                                    0

      441 Povečanje kapitalskih deležev                    0

      in naložb

      442 Poraba sredstev kupnin iz naslova                0

      privatizacije

      443 Povečanje namenskega premoženja                  0

      v javnih skladih in drugih osebah javnega

      prava, ki imajo premož.

      v svoji lasti

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA                          0

      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

------------------------------------------------------------

C.    RAČUN FINANCIRANJA

------------------------------------------------------------

VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                           2.200.000

50    ZADOLŽEVANJE 2.200.000

      500 Domače zadolževanje                      2.200.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                          304.000

55    ODPLAČILA DOLGA                                304.000

      550 Odplačila domačega dolga                   304.000

IX.   ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. +    –670.518

      VII. – II. – V. – VIII.)

X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)               1.896.000

XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)        2.566.518

      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

      DNE 31.12

      PRETEKLEGA LETA                                670.518

------------------------------------------------------------

      9009 Splošni sklad za drugo                    670.518

------------------------------------------------------------

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2009.

 

Št. 410-440/2008

Črnomelj, dne 29. septembra 2009

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.