New Page 3

Na podlagi 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 2. redni seji dne 2. 12. 2014 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje

1. člen

Za 28. členom se doda 28.a člen, ki se glasi:

»Na območju parcel 343/5, 346/6 in 362/19, k.o. Mozirje je zaradi skladnosti z okoliško pozidavo dovoljena pozidava objektov v manjših spremenjenih gabaritih in manjši etažnosti od navedenih objektov, ki je prikazana v arhitektonski ureditvi trga Mozirje za objekte št. 2, 3, 4, 5 in 6. Osnovni tloris mora ostati podolgovat, prav tako usmerjenost daljše stranice objek­ta. Prometni režim se prilagaja obstoječi pozidavi in sosednje­mu območju določenemu z Odlokom o lokacijskem načrtu Kra­helnovo (Uradni list RS, št. 4/06). Za arhitekturno oblikovanje za omenjene objekte je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Občine Mozirje.«

2. člen

Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 3505-0001/2014

Mozirje, dne 2. decembra 2014

 

Župan

Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.