New Page 2

Številka:

007-9/2019

Občina:

Občina Videm

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Videm

Predlagatelj:

Župan Občine Videm

Zakonska podlaga:

21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJF0 in 76/16-odl. US), 8. člen Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 — ZPDZC in 127/06 — ZJZP), in 16. člen Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16 — UPB2, 45/17 in 10/19)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Videm

Datum:

30.6.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

10. redna seja Občinskega sveta Občine Videm

Besedilo:

gradivo