Na podlagi 16. Člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 12/99, 18/00) je občinski svet občine Rače- Fram na 28. redni seji, dne 18. marca 2002, sprejel
 
 
S K L E P
 
o prodaji zemljišč
 
 
I.
 
S tem sklepom se zemljišče parc. št. 599/1 pri vl. št. 114 k.o. Morje, vpisano kot družbena lastnina z vknjižbo imetnika pravice uporabe Občino Rače- Fram, odproda interesentu Brglez Silvu, Morje 84, p. Fram in vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
 
 
II.
 
Cena za m2 prodanega zemljišča se določi na podlagi uradne ocene zapriseženega sodnega cenilca. Na podlagi sklepa o prodaji zemljišč se sklene kupoprodajna pogodba, ki jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Vse stroške, nastale v zvezi s prodajo zemljišč, nosi kupec.
 
 
Župan Občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/28/02-352
 
 
Datum: 20. marec 2002