New Page 2

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odločbe ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 13/95) ter skladno s statutom Krajevne skupnosti Orehek, je Svet krajevne skupnosti Orehek na seji dne 4. 10. 1997 sprejel

 

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Orehek

 

1. člen

 

Za območje Krajevne skupnosti Orehek, razen za hišno številko Orehek 6, se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje sprejetih programov krajevne skupnosti.

 

2. člen

 

Referendum bo v nedeljo, 23. novembra 1997 na običajnih glasovalnih mestih.

 

3. člen

 

Z referendumom se bodo krajani Krajevne skupnosti Orehek izrekli o uvedbi 3% krajevnega samoprispevka za obdobje petih let in sicer od 1. 1. 1998 do 1. 1. 2003.

 

4. člen

 

Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala:
– za razširitev in asfaltacijo poti od vasi Orehek do cerkve Sv. Ubalda,
– za pridobitev dokumentacije in izgradnjo mrliške vežice.

 

5. člen

 

Skupna vrednost programov znaša 9,000.000 SIT. S krajevnim samoprispevkom bo zbranih ca. 5,000.000 SIT, preostala sredstva pa bodo zagotovljena iz občinskega proračuna (B program), del sredstev pa bodo krajani prispevali tudi z delom.

 

6. člen

 

Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka bodo krajani, ki stalno prebivajo na območju krajevne skupnosti Orehek, razen hišne številke Orehek št. 6 in sicer:
– zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz OD (od neto plače) po stopnji 3%,
– upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po stopnji 3%,
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v Krajevni skupnosti Orehek, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 3%,
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti, od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 3%,
– zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevek, po stopnji 3%,
– krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Orehek, od katastrskega dohodka, negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 6%.

 

7. člen

 

Krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.

 

8. člen

 

Krajevni samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek izpostava DURS.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino.

 

9. člen

 

Krajevni samoprispevek se zbira na žiro računu Krajevne skupnosti Orehek. Svet krajevne skupnosti Orehek lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka ustrezno kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega samoprispevka se spremlja z letnim in zaključnim poročilom. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

 

10. člen

 

Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v volilni imenik in krajani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.

 

11. člen

 

Volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki mora biti overjena s pečatom krajevne skupnosti in ima naslednjo besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST OREHEK

                                  G L A S O V N I C A

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju dne 23. 11. 1997 za dobo petih let za območje krajevne skupnosti Orehek:
– za razširitev in asfaltacijo poti vas Orehek do cerkve Sv. Ubalda,
– za pridobitev dokumentacije in izgradnjo mrliške vežice, po programu, ki ga je sprejel Svet KS Orehek, ter v skladu s sklepom o razpisu referenduma,

g l a s u j e m

ZA                                                                    PROTI

                                       Žig

Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

 

12. člen

 

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Orehek, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

 

13. člen

 

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Orehek.

 

14. člen

 

Poročilo o izidu referenduma objavi volilna komisija KS Orehek. V primeru pozitivnega izida glasovanja Svet KS Orehek sprejme sklep o uvedbi samoprispevka.
Poročilo in sklep se objavita v Uradnem listu RS.

 

15. člen

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 

Št. 009-01/97

Cerkno, dne 4. oktobra 1997.

 

Predsednik
Občinskega sveta
KS Orehek
Simon Franjko l. r.