Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93), pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 19/01), pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in na pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93, 57/93) ter pravilnika o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 123/00) ter 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Markovci na 27. seji dne 20. 12. 2001 sprejel
 
P R A V I L N I K
 
 
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga zunaj prodajaln
 
 
1. člen
 
V pravilniku o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 123/00) se v 2. členu prva dva odstavka črtata in se nadomestita z naslednjo vsebino:
 
 
Obratovalni čas si trgovec določi v skladu z naslednjimi merili:
 
 
– potrebe potrošnikov ob upoštevanju njihovega delovnega časa in časa, potrebnega za nakupe,
 
 
– za okolico nemoteče opravljanje dejavnosti ter
 
 
– poslovni interes trgovca ob upoštevanju obveznosti, določenih z delovnopravno zakonodajo.
 
2. člen
 
Drugi odstavek v 3. členu se črta in se nadomesti z naslednjo vsebino:
 
 
Obratovalni čas izven tega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih se šteje za dežurni obratovalni čas.
 
3. člen
 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
 
Pri določanju dežurnega obratovalnega časa prodajaln je treba poleg meril iz prejšnjega člena tega pravilnika upoštevati zlasti še naslednje:
 
 
– gostota naseljenosti prebivalstva,
 
 
– turizem,
 
 
– tranzitni cestni promet in
 
 
– trendi razvoja nakupovalnih navad.
 
 
Prodajalne, ki poslujejo v dežurnem obratovalnem času, smejo na območjih, kjer je po predpisih s področja varstva okolja povečano varstvo pred hrupom ali kjer niso dopustni posegi, ki povzročajo hrup, oziroma kjer so takšni posegi dopustni le, če so manj moteči, obratovati samo v času, za katerega z navedenimi predpisi ni določena najvišja dopustna nočna raven hrupa.
 
4. člen
 
5. in 6. člen se v celoti črtata.
 
5. člen
 
V 7. členu se črta 3. točka prvega odstavka. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: Trgovec je dolžan kopijo prijave urnika obratovalnega časa prodajalne dostaviti Statističnemu uradu Republike Slovenije.
 
6. člen
 
8. člen se v celoti črta.
 
7. člen
 
Prvi stavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: Urnik obratovalnega časa in dokazilo o njegovi prijavi pristojnemu občinskemu organu hrani trgovec v prodajalni, tako da sta dostopna organu tržne inšpekcije.
 
8. člen
 
Besedilo 11. člena se črta in se nadomesti z naslednjo vsebino:
 
 
Trgovci, katerih prodajalne poslujejo v obratovalnem času, ki ni usklajen z določbami tega pravilnika, so dolžni prijaviti usklajene urnike obratovalnega časa Občinski upravi občine Markovci v osmih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
 
 
Če trgovec ne uskladi urnika obratovalnega časa v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da nima prijavljenega obratovalnega časa prodajalne.
 
9. člen
 
Doda se nov 12.a člen z naslednjo vsebino:
 
 
Na premičnih stojnicah na javnih in drugih mestih se lahko prodajajo: izdelki domače in umetne obrti, razno galanterijsko blago za gospodinjstvo, kot npr. lesni, usnjeni, usnjeno-papirni izdelki, izdelki iz plastičnih mas, bižuterija, dnevni, periodični tisk, revije, časopisi, ilustracije, brošure, vodniki po mestih, vozni redi, načrti mest in naselij, turistični zemljevidi, zvezki, drobne šolske potrebščine, beležnice, bloki, papir, razglednice, knjige (znanstvene, leposlovne antikvarne), umetniške reprodukcije, izdelki iz kristala, keramike, porcelana in cvetje, sadje, sveče in vrtnine.
 
 
Za premične prodajne objekte za prodajo blaga zunaj prodajaln se štejejo: premične stojnice, potujoče prodajalne v vozilih, prilagojenih trgovanju z blagom skozi okno in prodajni avtomati. S prodajo blaga zunaj prodajaln so mišljene tudi priložnostne prodaje (na prireditvah, sejmih, shodih in podobno).
 
 
Za kmečko tržnico se priložnostno, praviloma enkrat mesečno, uporablja dvorišče občinske stavbe v Markovcih 43, kjer se trguje predvsem s kmetijskimi pridelki in izdelki.
 
 
Upravljalec kmečke tržnice je Režijski obrat občine Markovci, ki v prid vzpodbujanja prodaje kmečkih pridelkov zaračunava in pobira uporabo (dnevni najem) občinskih stojnic izven upravnega postopka. Prihodek od uporabe občinskih stojnic je prihodek proračuna Občine Markovci.
 
 
Uporabniki občinskih stojnic – prodajalci na kmečki tržnici plačujejo dnevno uporabo občinskih stojnic v višini enkratne občinske komunalne takse (tarifna številka 2 do 5 m2 prostora).
 
 
V času uvajanja kmečke tržnice v obdobju enega leta od uveljavitve tega pravilnika so prodajalci na kmečki tržnici – občani Občine Markovci oproščeni plačila uporabe prostora in občinske stojnice.
 
10. člen
 
V 13. členu se za besedo soglasja doda besedna zveza: iz prvega odstavka 12. člena...
 
11. člen
 
V 14. členu se doda število: 19/01.
 
12. člen
 
Doda se nov 14.a člen z naslednjo vsebino:
 
 
Občinska uprava občine Markovci pripravi prečiščeno besedilo pravilnika, v katerem se členi ustrezno preštevilčijo.
 
13. člen
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 306/00-13
Markovci, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.