New Page 2

 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah-UPB (Ur.l. RS; št. 33/06) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1572006 ) je Občinski svet Občine Markovci na 4.  seji dne 1. 2. 2007 sprejel

 

 

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Markovci

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe, glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo

 

 

2. člen

 

 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

 

 

3. člen

 

 

Lokalne ceste so:

 

 

javne ceste med naselji v Občini Markovci in ceste med naselji v Občini Markovci in naselji v sosednjih občinah, ki so s trani DRSC pridobile soglasje, da se lahko kategorizirajo kot LC.

 

 

Javne poti so:

 

 

preostale javne ceste v naseljih in med naselji v Občini Markovci in ceste med naselji v Občini Markovci in naselji v sosednjih občinah, ki niso kategorizirane kot LC in ki so strani DRSC pridobile soglasje, da se lahko kategorizirajo kot JP.

 

 

4. člen

 

 

Lokalne ceste (LC) so:

 

 

Zap. št.

Številka

ceste

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec ceste

Dolžina ceste v občini

[m]

Namen uporabe

Preostala dolžina ceste v sosednji občini

[m]

1

076010

R3-713

Dornava-Borovci

G1-2

400

V

1674

2

102070

G1-2

Cunkovci - Sobetinci

328020

1025

V

693

3

328010

102010

Muretinci Stojnci

R-228

965

V

840

4

328020

R1-228

Markovci Zagojiči

102010

3500

V

557

5

328180

R1-228

Markovci - Borovci

G1-2

2620

V

0

6

328190

R1-228

Markovci

328210

412

V

0

7

328210

R1-228

Spuhlja - Nova vas

R1-228

4969

V

333

8

328230

R1-228

Markovci pokopališče

328210

1022

V

0

9

456210

R3-690

Videm - Šturmovec - Markovci

328210

424

V

3128

DOLŽINA SKUPAJ:

 =SUM(ABOVE) 15,337 km

 

 =SUM(ABOVE) 7,225 km

 

 

 

5. člen

 

 

Javne poti (JP) so:

 

 

Zap. št.

Številka

ceste

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec ceste

Dolžina ceste v občini

[m]

Namen uporabe

Preostala dolžina ceste v sosednji občini

[m]

1

828730

328180

Dom

G1-2

906

V

1168

 

 

2

828810

328210

Zabovci

328210

1896

V

0

3

828820

328210

Ambient

328210

665

V

0

4

828840

828830

Ambient 1

828820

597

V

393

5

828850

328210

Kolarič 1

828830

380

V

606

6

828900

R1-228

Dolga

328210

2371

V

0

7

828910

828900

Nov r.

Drava

176

V

0

8

828920

328210

Jez

HŠ 95

320

V

0

9

828930

828900

Vajda

328210

1259

V

0

10

828940

828900

Hujkarji

njiva

550

V

0

11

828950

828900

Kolovoz

njiva

250

V

0

12

828960

828900

Dolga 1

HŠ 156

625

V

0

13

828970

828990

Vopošinca

HŠ 155

1002

V

0

14

828980

828970

Vopošinca 1

HŠ 131

463

V

0

15

828990

828900

Igrišče

R1-228

1427

V

0

17

829010

R1-228

Drukance

njiva

807

V

0

18

829020

R1-228

Rot

R1-228

881

V

0

19

829030

829020

Majer

meja občine

1395

V

0

20

829040

829030

Račka

meja občine

1763

V

0

21

829050

829040

gozd

meja občine

319

V

0

22

829060

829070

Vincek

meja občine

1420

V

0

23

829070

328010

Tašner

R1-228

1152

V

0

24

829080

328010

Urban

gozd

1300

V

0

25

829090

R1-228

farme

farma

1661

V

0

26

829100

R1-228

farme

829090

27

V

0

27

829110

829090

farme 1

njiva

500

V

0

37

832820

328020

Sobetinci - Prvenci

832900

1268

V

0

38

832830

328210

Cerkev - pokopališče

328230

342

V

0

39

832840

832830

Dom upokojencev - župnišče

328190

232

V

0

40

832850

829090

Mihec v Stojncih

križišče

108

V

0

41

832890

102070

Strelci

G1-2

685

V

0

42

832900

328020

Spirala

G1-2

2349

V

0

43

832910

832900

Strelci

G1-2

1253

V

0

44

832920

832910

Strelci 1

G1-2

543

V

0

45

832930

832900

Žaga

328180

1092

V

0

46

832940

G1-2

Valilnica

R1-228

2162

V

0

47

832950

828730

Njive

R1-228

1895

V

0

48

832960

R1-228

travnik

832940

1435

V

0

49

832970

R1-228

kanalska Bukovci

328020

1207

V

0

50

832980

R1-228

Mlin

328210

709

V

0

51

832990

832980

Mlin 1

R1-228

222

V

0

DOLŽINA SKUPAJ:

 =SUM(ABOVE) 39,614 km

 

 =SUM(ABOVE) 2,167 km

 

 

 

6. člen

 

 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste šifra 37126-3/2006 z dne 10.11.2006.

 

 

7. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati "Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti na območju občine Markovci"(uradni vestnik Radia Tednik Ptuj št. 8/99) in "Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Markovci", (Ur.l. RS, št. 123/2003).

 

 

8. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 007-0004/2007   

 

 

Markovci, 1. 2. 2007

 

 

Franc KEKEC, s.r.

 

 

župan Občine Markovci