New Page 2

Svet Občine Nazarje je na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB-2, Uradni list RS št. 49/2007, 27/2008 - odl. US in 76/2008), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in16. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/06 in 14/06) na svoji 18. seji dne 16. 12.

2008 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«

1. člen

1. člen Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT« (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin. št. 16/07) se spremeni tako, da se glasi:

 »S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Občine Braslovče, Občine Polzela ter Občine Prebold.«

2. člen

V prvem odstavku 2. člena odloka se dodata dve novi sedma in osma alinea, ki se glasita:

»Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela

Občina Prebold, Hmeljarske cesta 3, 3312 Prebold«

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu občine.

 

Številka: 032-0001/2006-2010-18. redna seja

 Nazarje, 16. december 2008

Župan Občine Nazarje

Ivan PURNAT, l.r.