New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr in 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, 4/2006) je Občinski svet Občine Brda na svoji 4. izredni seji, dne 10.06.2014, sprejel naslednji

 

SKLEP

O DOLOČITVI MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI BRDA

 

1. Splošne določbe

 

1. člen

(uporaba in pomeni izrazov)

V sklepu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

V tem sklepu uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

2. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom Občina Brda (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.

Z zdravstveno mrežo se določi potrebne kadrovske zmogljivosti za zdravstveno in nezdravstveno osebje. V zdravstveno mrežo so enakopravno vključeni javni zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci s koncesijo.

 

3. člen

(merila za zagotavljanje storitev)

Z organiziranostjo primarnega zdravstvenega varstva je v Občini Brda potrebno zagotoviti dostopnost in razmestitev zdravstvenih storitev najmanj v dosedanjem obsegu.

Na primarni ravni je in mora biti mreža čim bliže prebivalstvu, da se omogoča hitra in enostavna dostopnost.

 

2. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni

 

4. člen

(zdravstvena dejavnost na primarni ravni)

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:

- osnovno zdravstveno dejavnost in

- ekarniško dejavnost.

 

3. Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v občini

 

5. člen

(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni)

Javno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v občini opravlja Javni zavod Zdravstveni dom Nova Gorica osnovno varstvo, Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo in zasebni zdravstveni delavci v okviru podeljene koncesije.

 

6. člen

(zdravstveni dom)

Občina Brda je soustanoviteljica Javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica osnovno varstvo in Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost in za območje Občine Brda zagotavlja:

- splošno medicino,

- patronažno varstvo,

- fizioterapija,

- dejavnost zobozdravstva.

Zdravstvena postaja Dobrovo bo morala po izgradnji zagotavljati še ostale nujne zdravstvene dejavnosti določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost: nujna medicinska pomoč, zdravstveno varstvo otrok in mladine ter osnovne diagnostične preiskave.

 

Občina Brda je soustanoviteljica Javnega zavoda Goriška Lekarna, ki opravlja lekarniško dejavnost za območje Občine Brda.

 

7. člen

(zasebni zdravstveni delavci s koncesijo)

Osnovno zdravstveno dejavnost na območju Občine Brda na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, določene pogoje.

Na območju Občine Brda se na podlagi koncesije v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo naslednje storitve:

- dejavnost splošne medicine v Kojskem.

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, pod pogojem, da je koncesionar enakovredno z zaposlenimi v javnem zavodu vključen v izvajanje dežurstev in nadomeščanja.

Koncesija se podeli predvsem zaradi nadomeščanja dosedanje koncesije, v takem primeru novi koncesionar prevzame in zaposli tudi kader prejšnjega koncesionarja., oz tudi v drugih primerih, ko se bo zmanjšalo število zdravnikov v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni oz. drugih podobnih vzrokov, ko bo ostalo mesto nezasedeno, tako da se zagotovi nemotena oskrba prebivalce.

S sklepom o javnem razpisu se podrobneje določijo pogoji za podelitev koncesije.

 

4. Kadri za zagotavljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v občini

 

8. člen

(kadri)

Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti mora zdravstveni dom iz 6. člena tega sklepa zagotoviti potrebno število kadrov (vključno z obstoječimi):

1. - za dejavnost splošne oz. družinske medicine;

2. - za dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov;

3. - za dejavnost fizioterapije;

4. - za dejavnost zobozdravstva;

5. - za dejavnost patronažne službe;

6. - za dejavnost nujne medicinske pomoči;

7. - za dejavnost osnovnih diagnostičnih preiskav.

 

9. člen

(kadri)

Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti morajo zasebni zdravstveni delavci zagotoviti potrebno število kadrov:

- za dejavnost splošne medicine.

 

5. Končna določba

 

10. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 160-03/2014-01

Datum: 10.06.2014

 

Občina Brda

 

Franc Mužič, župan