New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Borovnica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Borovnica

Predlagatelj:

Župan Občine Borovnica

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4 (14/13 popr.), 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617) in Statut Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Borovnica

Datum:

29.11.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

17. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

Besedilo:

gradivo