New Page 2

 

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 ) in 112. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Cankova na 3. izredni seji dne 18. 7. 2002 sprejel

 

 

S P R E M E M B E    I N    D O P O L N I T V E     S T A T U T A

 

 

Občine Cankova

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Cankova se v 2. členu doda nov odstavek, ki se glasi: V Občini Cankova živi avtohtono naseljena romska skupnost. Položaj in pravice romske skupnosti se urejajo v skladu z zakonom.

 

 

2. člen

 

 

V 14. členu, se drugi odstavek spremeni in dopolni tako, da se besedica »devet« nadomesti z besedico “enajst“. Pripadniki romske skupnosti imajo enega predstavnika v občinskem svetu.

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 01502-03/02

 

 

Cankova, dne 18. julija 2002.

 

 

Župan

    Občine Cankova

    Viktor Voršič l. r.