Na osnovi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 92/02 in 120/03), pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci na 9. seji dne 16. 12. 2003 sprejel
 
S K L E P
 
 
o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2004
 
 
1
 
Ekonomska cena programa v vrtcu Križevci za leto 2004 je enotna in znaša 64.584 SIT.
 
2
 
V primeru otrokove dnevne odsotnosti se zniža cena samo za stroške neporabljenih živil, korigirano z odstotkom, ki ga k ceni programa prispevajo starši.
 
3
 
V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 20 delovnih dni) lahko občinska uprava občine Križevci ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil na osnovi vloge staršev izjemoma zniža plačilo staršev za program vrtca za čas odsotnosti otroka.
 
4
 
V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu starši plačajo samo za dneve, ko je otrok prisoten v vrtcu. Za dneve v teh mesecih, ko je otrok odsoten, pa ne plačajo nič. (Določilo pod 3. in 4. točko velja samo za starše s stalnim bivališčem v Občini Križevci).
 
5
 
Občina pooblašča vrtec, da sprejema vloge, pripravi izračun in predloge odločb o višini a plačila staršev za otroke, ki so vključeni v Vrtec Križevci. Odločbe o višini plačila staršev izda občinska uprava.
 
6
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od 1. 1. 2004 dalje.
 
 

Št. 032-02-9/03-68
Križevci, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.