New Page 1

 

Na podlagi 18. in 74. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 13. redni seji dne 28. 2. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje

 

 

Uvodni določbi

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določajo kriteriji za izvedbo nalog ter merila in kriteriji za financiranje nalog in delovanje krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (v nadaljevanju: občini) iz sredstev proračuna občine.

 

 

2. člen

 

 

Krajevne skupnosti so v skladu z določili Statuta občine oblikovane kot ožji deli občine in imajo status pravne osebe javnega prava.

 

 

Kriteriji za izvedbo nalog

 

 

3. člen

 

 

V okviru nalog, določenih s Statutom občine, opravljajo krajevne skupnosti naloge iz pristojnosti občine, ki so prenesene na krajevne skupnosti in se pretežno nanašajo na prebivalce krajevnih skupnosti.

 

 

Konkretne naloge krajevne skupnosti določijo s programom dela, ki ga v skladu z določili tega odloka sprejmejo za posamezno proračunsko obdobje.

 

 

4. člen

 

 

Obveščanje občanov o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti, izvajajo krajevne skupnosti prek javnih medijev, ki so dostopni občanom krajevne skupnosti, ali prek drugih sredstev in orodij obveščanja, v skladu s predpisi.

 

 

5. člen

 

 

Pri izvajanju športnih, rekreacijskih, kulturnih, socialnih in drugih programov in prireditev krajevnega pomena lahko krajevne skupnosti sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov. Programi in prireditve, ki jih izvajajo krajevne skupnosti, so dostopni vsem udeležencem pod enakimi pogoji.

 

 

6. člen

 

 

Krajevne skupnosti izvajajo programe čiščenja in urejanja okolja (v nadaljevanju: program) na javni zelenici, v javnem parku, na javni športni površini ter drugi površini, skladno s predpisi občine, ki urejajo te površine, ter pri tem lahko sodelujejo z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov. Pri pripravi in izvajanju programa krajevne skupnosti sodelujejo s pristojnimi organi občinske uprave občine.

 

 

7. člen

 

 

Krajevne skupnosti letno oblikujejo plane del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in objektov ter naprav kolektivne rabe (v nadaljevanju: program del). To so dela, ki se izvedejo v enem letu, se financirajo iz proračuna občine in niso vključena v programe izvajalcev javnih služb in se nanašajo na:

 

 

1. vzdrževanje krajevnih poti,

 

 

2. urejanje javne razsvetljave,

 

 

3. urejanje in čiščenje javnih površin,

 

 

4. urejanje prometne varnosti (prometna signalizacija, urejanje dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti),

 

 

5. vzdrževanje kulturnih domov,

 

 

6. vzdrževanje mrliških vežic,

 

 

7. urejanje in sanacija črnih odlagališč,

 

 

8. druge naloge, povezane s tekočim vzdrževanjem javne infrastrukture.

 

 

Merila in kriteriji za financiranje nalog

 

 

8. člen

 

 

V proračunu občine se krajevnim skupnostim za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini, ki se določi z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.

 

 

9. člen

 

 

Izračun sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se opravil na podlagi formule:

 

 

FnKS = (0,20 + 0,30*C + 0,10*P + 0,30*J + 0,10*Z) * G * O

 

 

FnKS    znesek za financiranje nalog KS

 

 

C       razmerje med dolžino javnih poti na prebivalca

 

 

        v KS in dolžino javnih poti v občini na prebivalca

 

 

P       razmerje med površino KS na prebivalca in

 

 

        površino celotne občine na prebivalca

 

 

J       razmerje med številom javnih svetil na prebivalca

 

 

        v KS in številom javnih svetil v občini na prebivalca

 

 

Z       razmerje med površino zelenih, športnih

 

 

        (površin skupne rabe) na prebivalca v KS in

 

 

        površino skupne rabe v občini na prebivalca

 

 

G       znesek, ki ga določi Občinski svet v odloku o

 

 

        izvrševanju proračuna

 

 

O       število prebivalcev v KS

 

 

0,20    delež – koeficient, ki pokriva fiksne stroške

 

 

        samouprave v KS.

 

 

Za KS, ki upravlja s kulturnim domom, se celoten znesek pomnoži z 1,05.

 

 

Za KS, ki vzdržuje mrliško vežico, se celoten znesek pomnoži z 1,05.

 

 

Koeficiente k posameznim utežem se vsako leto pred sprejemom proračuna preračuna glede na takratno stanje.

 

 

10. člen

 

 

Krajevne skupnosti imajo možnost kandidirati na občinske razpise za sofinanciranje projektov oziroma nalog, ki niso povezani neposredno s financiranjem krajevnih skupnosti po tem odloku oziroma niso predmet prenesenih naloge na krajevne skupnosti.

 

 

11. člen

 

 

Krajevne skupnosti v okviru svojih predlogov finančnega načrta ter v višini, določeni na podlagi 9. člena tega odloka ob pripravi proračuna občine, oblikujejo predlog programov in prireditev, ki jih izvajajo same v skladu s 4., 5., 6 in 7. členom tega odloka.

 

 

Merila in kriteriji za financiranje delovanja

 

 

12. člen

 

 

V proračunu občine se krajevnim skupnostim za financiranje njihovega delovanja zagotavljajo finančna sredstva za sejnine predsedniku in članom sveta ter sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, ki se v višini, določeni s tem odlokom, vključijo v finančni načrt krajevnih skupnosti.

 

 

13. člen

 

 

Predsedniku in članom sveta krajevne skupnosti občine pripada nagrada za udeležbo na sejah sveta krajevne skupnosti. Nagrada za udeležbo na sejah za predsednika sveta krajevne skupnosti znaša višino sejnine predsednika občinskega odbora, za člane sveta krajevne skupnosti pa višino sejnine za člana občinskega odbora. Nagrada se izplača enkrat letno za tekoče leto na podlagi poročila o prisotnosti na sejah sveta krajevne skupnosti.

 

 

Enkratna letna nagrada v višini sejnine predsednika občinskega odbora pripada predsedniku nadzornega odbora in sejnina v višini člana občinskega odbora pripada članom nadzornega odbora krajevne skupnosti.

 

 

14. člen

 

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti ima pravico do povrnitve stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona v višini 20 eurov mesečno, kolikor ne uporablja telefona v lasti KS.

 

 

Član sveta KS ima pravico do povračila stroškov prevoza (razen za udeležbo na sejah sveta), ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko član sveta uveljavlja, če gre za opravljanje dela na terenu pri izvrševanju operativnih nalog. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

 

 

Prehodne in končne določbe

 

 

15. člen

 

 

Predsednik krajevne skupnosti je odgovoren za zakonito poslovanje in racionalno uporabo dodeljenih sredstev.

 

 

16. člen

 

 

Z uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/92).

 

 

17. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati z uveljavitvijo odloka o proračunu občine za leto 2008.

 

 

Št. 007-29/2007

 

 

Trebnje, dne 28. februarja 2008

 

 

Župan

 

 

Občine Trebnje

 

 

Alojzij Kastelic l.r.