New Page 2

Številka: 901-00007/2017-1

Datum: 11.10.2017

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 52/17), sklicujem

 

 

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki bo

v petek, 20. oktobra 2017 ob 15.30

v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice

 

 

Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sprejemu zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (zapisnik), predlagam naslednji

 

dnevni red:

 

1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta (gradivo)

2. Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu (gradivo)

3. Predlog spremembe kadrovskega načrta za leto 2018 (gradivo)

4. Volitve elektorjev in določitev kandidature za člana državnega sveta

5. Pobude in vprašanja

6. Razno.

 

 

Občina Moravske Toplice

 

Alojz Glavač, l.r., župan