New Page 2

Številka: 900-11/2018-4-(52/04)

Datum: 13.6. 2018

 

Zadeva: Gradivo za 39. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 39. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 20. 6. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjimi

spremembami:

 

predloga DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23. 5. 2018 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

4. Odlok o javno — zasebnem partnerstvu za izgradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju — predlog (gradivo)

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 — Stanovanjska soseska Ob Savi - osnutek (gradivo)

6. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu območja Kokrica — usklajen predlog (gradivo)

7. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik —osnutek — predlog za skrajšan postopek (gradivo)

8. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj — osnutek — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

9. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Kranj — osnutek — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar — dopolnjen osnutek, prva obravnava (gradivo)

11. Odlok o ustanovitvi javnega zavod Ljudska univerza Kranj — predlog (gradivo)

12. Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK— predlog (gradivo)

13. Odlok o spremembah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj —osnutek (gradivo)

14. Informacija o rezultatu zbiranja ponudb za izvedbo projekta »Poenotenje organiziranosti vrtcev« (gradivo)

15. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

Priloga: sklepi komisij (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan