New Page 1

Na podlagi 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (uradni list RS, št. 8/87) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01 in 3/02), izdajam naslednji sklep:

 

S K L E P

 

o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih  nepremičnin

v občini Cerklje na Gorenjskem

 

1.     člen

S tem sklepom se določa gradbena cena koristne stanovanjske površine, ki je element za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin.

 

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine na območju Občine Cerklje na Gorenjskem znaša za:

-        naselje Cerklje   165.641,00 SIT

-        ostala naselja    159.016,00 SIT

2.     člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. januarja 2004.

 

Številka:  03101-01-18/2003

Datum:    02. 12. 2003

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.