New Page 2

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, Odl.US: Up-2925/07-15, U-l-21/07, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o društvih  (Ur. l. RS, št. 61/2006)  ter 6. in 15. člena Statuta občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10 in 9/12) je Občinski svet Občine Bloke  na svoji  12.  redni seji dne 22. 11. 2012 sprejel

 

 

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE BLOKE

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se spremeni druga alineja 5. člena, ki glasi:

 

 

- da imajo sedež v občini Bloke, oz. delujejo na njenem območju in je najmanj 10 % registriranih članov društva iz občine Bloke;

 

 

2. člen

 

 

Spremenijo se merila in kriteriji v 11. členu pravilnika, ki so naslednja:

 

 

- poročila društva o delu v preteklem letu

5 točk

- program dela društva za tekoče leto

5 točk

ŠTEVILO ČLANOV S PLAČANO ČLANARINO

 

- do 10 članov

- 10 – 20 članov

- nad 20 članov

Za društva, ki nimajo sedeža v Občini Bloke se upošteva število članov, ki so občani občine Bloke, če imajo najmanj 10 % registriranih članov društva iz občine Bloke;

 

5 točk

10 točk

15 točk

 

- društva s sedežem v občini Bloke

20 točk

- Društva, ki nimajo sedeža v občini Bloke, če izkažejo, da je več kot 10 % registriranih članov društva iz območja občine Bloke

5 točk

- Strokovni izlet ekskurzija (največ  2 ekskurziji na leto)

10 točk

- Organizacija predavanja za svoje člane – upoštevajo se do 3 predavanja na leto

5 točk

- Organizacija in izvedba ureditve objektov kulturnega dediščine, oziroma ureditev tematske poti

20 točk/projekt

- organizacija tradicionalne prireditve v občini Bloke

30 točk/prireditev

- sodelovanje na tradicionalni prireditvi

10 točk/prireditev

- organizacija prireditve v občini Bloke

20 točk/ prireditev

- organizacija prireditve izven občine Bloke

10 točk/prireditev

- izdaja glasila, biltena, zloženke – predstavitev društva in kraja

20 točk

- izvedba projekta starejši za starejše

20 točk

- obisk starejših članov ob novem letu

10 točk

- sodelovanje v akcijah SPV

10 točk

NAGRADA ZA JUBILEJ, OBLETNICO

 

Za 5 let delovanja

5 točk

Za 10 let delovanja

10 točk

Za 15 let delovanja

15 točk

Za 20 let delovanja

20 točk

Za 25 let delovanja

25 točk

Za 30 let delovanja

30 točk

Za 35 let delovanja

35 točk

Za 40 let in več delovanja

40 točk

 

 

3. člen

 

 

Sprememba Pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Glasilu Slovenskih občin.

 

 

Nova vas, dne 22. 11. 2012

 

 

Številka:  419-0012/2012

 

 

 

Občina Bloke

 

Župan Jože Doles