New Page 1

Št. 430-0020/2022-4 Ob-1768/22, Stran 976

 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 89/20, 133/20 – Rb2020, 175/20 – ZIUOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 195/20 – odl. US), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 26/09, 99/09, 3/13, 81/16, 11/22), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 (Uradni list RS, št. 26/22) in 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15, 69/17), objavlja

 

javni razpis 

za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi 

 

I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.

II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.500 EUR.

III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota.

IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva;

– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;

– realno izvedljiv program dela za leto 2022;

– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.

Pri podaji vloge, je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11, 158/20, 3/22 – ZDeb).

V. Osnovna merila:

– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,

– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,

– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti,

– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,

– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,

– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.

VI. Upravičeni stroški: upravičeni stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze. V okviru ukrepa se podpirajo dejavnosti društva, ki so neprofitnega značaja.

VII. Višina sofinanciranja: do 50 % izkazanih in priznanih upravičenih stroškov, vendar največ do dogovorjene pogodbene vrednosti. Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1. 2022. Dodeljena sredstva se morajo porabiti v letu 2022.

VIII. Vsebina vloge

Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi/kmetijstvo.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktna oseba je Silvija Kouter.

IX. Rok in način vložitve vloge

Rok za vložitev vloge je 20. 4. 2022 do 12. ure.

Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.

X. Obravnava vlog

Odpiranje vlog vodi komisija in bo 20. 4. 2022 ob 12.30.

Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči direktorica mestne uprave, ki izda sklepe o dodelitvi sredstev.

O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

XI. Nenamenska poraba sredstev

V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:

– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,

– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.

 

Mestna občina Murska Sobota