New Page 1

Na podlagi 120. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23), 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 106/12) in Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 7. redni seji dne 16. 11. 2023 sprejel

 

S K L E P 

o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 

 

1. člen 

 

Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju nadomestilo), se na podlagi 120. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) in 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 106/12) pri plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upošteva oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

 

2. člen 

 

Oprostitev se upošteva za objekte, za katere je bila podana prijava škode za nepremičnino v program Ajda (za nesrečo 0068) na obrazcu 3.

 

3. člen 

 

Kriteriji za oprostitev oziroma izplačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč:

(1) Za objekte:

Objekt

Poškodovanost %

Oprostitev %

Stanovanjske stavbe 

60–100

100

Poslovne, poslovno- stanovanjske stavbe in zunanje odprte površine, ki se uporabljajo v poslovne namene

60–100

100

(2) Oprostitev velja za leto 2023.

 

4. člen 

 

(1) Občina davčnemu zavezancu, ki mu je kot posledica poplav in plazov na nepremičnini nastala hujša škoda, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje ali ki onemogoča izvajanje dejavnosti, na podlagi njegove vloge in potrdila o plačilu odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023, z odločbo določi izplačilo v celotni ali delni višini nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 za to nepremičnino na podlagi kriterijev, ki jih sama določi.

(2) Občina bo v odmero na Finančni urad posredovala podatke na podlagi kriterijev iz 3. člena, ki bodo upoštevani v odločbi o odmeri NUSZ za leto 2023.

(3) Zavezanci, ki smatrajo, da so upravičeni do izplačila, pa oprostitev ni bila zajeta na določbi o odmeri NUSZ za leto 2023, lahko na Občino Rečica ob Savinji oddajo vlogo za izplačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 31. 3. 2024 in velja za leto 2023.

 

5. člen 

 

Če občina ugotovi, da je upravičenec predložil neresnične podatke, da škoda ni bila pravilno ocenjena ali je upravičenec porabil sredstva za odpravo posledic škode v nasprotju kot je določeno v Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23), upravičencu določi rok za vračilo prekomerno prejete pomoči. Po poteku roka za vračilo prekomerno prejete pomoči in do vračila se upravičencu obračunavajo zakonske zamudne obresti po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

 

6. člen 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2023-14

Rečica ob Savinji, dne 16. novembra 2023

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Majda Potočnik