New Page 1

Na podlagi določila 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 - uradno prečiščeno besedilo in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 27. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E S T A T U T A

Občine Zreče

1. člen

Za trinajsto točko 7. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 - uradno prečiščeno besedilo in 55/09) se doda štirinajsta točka, ki se glasi: “Občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.”

2. člen

V drugem odstavku 22. člena se črta stavek: “Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki.”

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

“Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.”

“Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.”

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

3. člen

V 36. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

“Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.”

Dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.

4. člen

86. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

- oskrba s pitno vodo,

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

- zbiranje komunalnih odpadkov,

- prevoz komunalnih odpadkov,

- obdelava mešanih komunalnih odpadkov,

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

- urejanje in čiščenje javnih površin,

- vzdrževanje občinskih javnih cest,

- pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.”

5. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 007-0003/2010-5

Zreče, dne 24. junija 2010

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.