Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 26/97 in 70/97), 97. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 5/90, 10/91, 13/93, 66/93 in 35/97) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na 34. redni seji dne 9. 2. 1998 sprejel
 
O D L O K
 
 
o komunalnem nadzoru na območju Občine  Radenci
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se določajo pristojnosti, naloge in organiziranost za izvajanje komunalnega nadzora na območju Občine Radenci.
 
2. člen
 
Komunalni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem določil odlokov in drugih predpisov Občine Radenci, ki urejajo naslednja področja: – javni red in mir,
 
 
– varstvo okolja,
 
 
– urejenost in čistočo naselij,
 
 
– javne poti in druge prometne površine,
 
 
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 
 
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
 
 
– vodne vire, potoke in jarke,
 
 
– neprometni znaki, reklamni napisi in plakatiranje,
 
 
– urejenost, vzdrževanje in varovanje javnih površin,
 
 
– pokopališki red,
 
 
– zimsko službo,
 
 
– komunalne takse,
 
 
– turistične takse,
 
 
– izobešanje zastav,
 
 
– druga področja, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.
 
II. ORGANIZACIJA
 
 
3. člen
 
Izvajanje komunalnega nadzora sodi v pristojnost občinske uprave Občine Radenci. Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi se določi število delovnih mest, stopnja potrebne izobrazbe ter drugi posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci za izvajanje komunalnega nadzora.
 
4. člen
 
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor se izkazuje s službeno izkaznico, ki jo pooblašča za izvajanje nadzora.
 
5. člen
 
Službeno izkaznico za opravljanje komunalnega nadzora izda tajnik Občine Radenci. Službena izkaznica je bele barve s črnim tiskom, velikosti 105 x 70 mm, zaščitena s plastičnim ovitkom. Službena izkaznica osebe, ki izvaja komunalni nadzor vsebuje: 1. Na sprednji strani v levem zgornjem kotu fotografijo osebe, ki izvaja komunalni  nadzor, velikosti 25 x 30 mm, desno od fotografije je grb Občine Radenci in ob  njem napis “OBČINA RADENCI”. Pod grbom in napisom “Občina Radenci” je napisano besedilo: “SLUŽBENA IZKAZNICA”, pod tem besedilom pa besedilo:
 
 
“KOMUNALNI NADZORNIK”.
 
 
2. V spodnjem delu levo, pod fotografijo, so v eni vrsti vpisani podatki imetnika službene izkaznice: ime in priimek, rojstni podatki in podpis; v naslednji vrsti  datum izdaje službene izkaznice, registrska številka in podpis izdajatelja službene izkaznice s pečatom Občine Radenci.
 
 
3. Na hrbtni strani službene izkaznice je vpisana vsebina pooblastil, ki jih ima  oseba, ki izvaja komunalni nadzor na podlagi določil 2. člena odloka.
 
 
Službena izkaznica ni prenosljiva.
 
6. člen
 
Občinska uprava Občine Radenci vodi evidenco o izdanih in odvzetih službenih izkaznicah. Evidenca o izdanih in odvzetih službenih izkaznicah vsebuje: ime in priimek osebe, ki ji je bila izdana službena izkaznica, rojstni podatki, registrsko številko službene izkaznice, datum izdaje in datum odvzema, podpis osebe, kateri je bila službena izkaznica izdana ter opombe o dejstvih morebitne izgube, poškodbe ali odvzema izkaznice.
 
7. člen
 
Če oseba, ki izvaja komunalni nadzor službeno izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje, je dolžna o tem takoj pismeno obvestiti občinsko upravo Občine Radenci. O okoliščinah, zaradi katerih je oseba, ki izvaja komunalni nadzor ostala brez službene izkaznice, se napravi zapisnik, ki je sestavni del evidence o službenih izkaznicah.
 
8. člen
 
Veljavnost službene izkaznice preneha:
 
 
– z dnem prenehanja delovnega razmerja imetnika službene izkaznice,
 
 
– če imetniku službene izkaznice prenehajo pooblastila, dana na podlagi določil  tega odloka.
 
 
V navedenih primerih mora imetnik službeno izkaznico vrniti občinski upravi Občine Radenci.
 
9. člen
 
Službena izkaznica se zamenja:
 
 
– če je poškodovana,
 
 
– če jo imetnik izgubi ali kako drugače ostane brez nje in je preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije,
 
 
– če imetnik spremeni osebno ime.
 
10. člen
 
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor mora mesečno, občinski upravi Občine Radenci, podati pismeno poročilo o izvajanju komunalnega nadzora. Nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja komunalnega nadzora opravlja občinska uprava Občine Radenci, ki enkrat letno poroča občinskemu svetu o uspešnosti komunalnega nadzora.
 
11. člen
 
Obrazec službene izkaznice je objavljen kot priloga tega odloka in je njegov sestavni del.
 
III. PRISTOJNOSTI
 
 
12. člen
 
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor ima pri izvajanju nadzora pravico in dolžnost:
 
 
– opozarjati na lažje kršitve predpisov,
 
 
– legitimirati kršitelja in priče,
 
 
– mandatno kaznovati in izterjati mandatno kazen,
 
 
– izdati plačilni nalog,
 
 
– predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati gospodarske prestopke in  kazniva dejanja, ki jih zazna,
 
 
– posredovati ustrezne podatke o kršiteljih pristojnim organom, kadar meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za katere sam ni pristojen in
 
 
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge v okviru svojih pristojnosti. Oseba, ki izvaja komunalni nadzor, mora pri svojem delu ravnati obzirno in paziti, da oseb s katerimi prihaja v stik, ne vznemirja po nepotrebnem ali jim ne nalaga nepotrebnih obveznosti.
 
13. člen
 
Pravne osebe, osebe civilnega prava in fizične osebe (v nadaljevanju: zavezanci) so dolžne osebi, ki izvaja komunalni nadzor:
 
 
– omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora,
 
 
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira in
 
 
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora.
 
14. člen
 
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, oziroma ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko oseba, ki izvaja komunalni nadzor, odloči, da to opravi druga fizična ali pravna oseba na stroške zavezanca. Oseba, ki izvaja komunalni nadzor, lahko zahteva pri svojem delu pomoč organov za notranje zadeve in drugih inštitucij, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela, oziroma zaradi lastne varnosti ali zaradi vzpostavitve reda.
 
IV. KAZENSKE DOLOČBE
 
 
15. člen
 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 5.000 SIT se kaznuje za prekršek:
 
 
– kdor se na zahtevo osebe, ki izvaja komunalni nadzor ne legitimira, – kdor preprečuje osebi, ki izvaja komunalni nadzor, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira,
 
 
– kdor noče dati potrebnih obvestil osebi, ki izvaja komunalni nadzor ali se nedostojno vede do osebe, ki izvaja komunalni nadzor in oseb, ki so udeležene v postopku. Za kršitve iz prvega odstavka tega člena se z denarno kaznijo do 50.000 SIT kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo do 25.000 SIT pa njena odgovorna oseba.
 
V. IZTERJAVA DENARNE KAZNI
 
 
16. člen
 
Če gre za prekrške, za katere je z odlokom predpisana samo denarna kazen v določenem znesku, izterja oseba, ki izvaja komunalni nadzor znesek denarne kazni od tistega, ki ga je zalotil pri prekršku, takoj na kraju prekrška.
 
 
Ni dovoljeno izterjati takoj na kraju prekrška denarno kazen za več prekrškov, storjenih v steku.
 
 
Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme izterjati denarna kazen takoj na kraju prekrška.
 
 
O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec denarne kazni ne plača, mu izda pooblaščena oseba plačilni nalog (položnico).
 
 
Zoper izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju prekrška ni pritožbe.
 
 
Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju prekrška, je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je izrekla kazen. Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči kazni, se pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog; tudi v tem primeru lahko kazen plača ali vloži ugovor v istem roku.
 
 
Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po pošti. Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku in s plačilnim nalogom, izdanim takoj na kraju prekrška, pristojnemu organu za postopek o prekršku.
 
 
Za prekršek sme izreči organ, ki je pristojen za postopek o prekršku, večje denarne kazni, kot se sme izterjati takoj na kraju prekrška.
 
 
Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška, ali če je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, ki je pristojen za izterjavo davkov.
 
 
Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina.
 
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
 
 
17. člen
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
Št. 353-0003/97
Radenci, dne 10. februarja 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Matej Ivanuša l. r.
 
 
 
 
Priloga: Službena izkaznica ( komunalni nadzornik ) Občine Radenci  – 86 KB