New Page 1

Št. 430-0020/2021-2(610) Ob-2524/21, Stran 1563

 

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

 

javni razpis 

za sofinanciranje programov s področja znanstveno raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture v MOMS v letu 2021

 

1. Namen in cilja razpisa: namen in cilj javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje znanstveno raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti ter tehnične kulture v javno in družabno življenje v Mestni občini Murska Sobota.

2. Predmet javnega razpisa

Vsebinska področja:

Sklop I) Programi in projekti s področja znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti

– raziskovalno delo, strokovna in znanstvena predavanja, svetovanje študentom in dijakom pri iskanju možnosti dopolnilnega izpopolnjevanja, pomoč pri pridobitvi štipendij, pomoč pri vključevanju študentov in dijakov v študentske asociacije posameznih strok, strokovna društva in združenja za izpopolnjevanje v stroki,

– izdaja znanstvenih del, periodične publikacije, zbornikov, poročil, biografije in bibliografije,

– objava monografije, organizacija znanstvenih posvetovanj,

– predavanja ter znanstvene konference.

Sklop II) Programi in projekti s področja tehnične kulture

– popularizirati tehnično kulturo na področju elektronike in telekomunikacij,

– tehnično izobraževati in usposabljati na področju radiotehnike in konstruktorstva in komunicirati preko vseh možnih radioamaterskih zvez,

– sodelovati z drugimi organizacijami in institucijami pri dejavnosti, ki so pomembne za organizacijo, popularizacijo in razvoj radioamaterstva.

4. Splošni pogoji za sodelovanje

Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo dejavnost na področju:

– izobraževalne, znanstvene in raziskovalne fundacije,

– tehnične kulture na področju elektronike in telekomunikacij,

– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki.

Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota in ne smejo imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če so v preteklih letih prejeli sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,

– svojo dejavnost izvajajo na področju Mestne občine Murska Sobota in so za to dejavnost registrirani v svojem aktu o ustanovitvi,

– prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa,

– prijavljajo projekt, ki je nepridobitnega značaja,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,

– prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB),

– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih organizira Mestna občina Murska Sobota.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirani iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za sodelovanje, komisija ne bo obravnavala.

6. Višina sredstev

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2021 znaša:

za Sklop I): 3.800,00 EUR

za Sklop II): 950,00 EUR.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.

7. Prednostni razpisani kriteriji

Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile naslednjim kriterijem:

– prijavitelj kandidira z največ enoletnim projektom,

– število vključenih v program,

– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udeležence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le simboličen,

– projekt presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.

8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

9. Vloga

Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.

9.1. Obvezne priloge k vlogi:

– v celoti izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni (samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki)

– akt in statut o ustanovitvi

– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.

9.2. Dopolnitev vloge

Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi tudi po faksu oziroma elektronski pošti.

10. Način prijave in razpisni rok

Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 6. 8. 2021 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: znanstveno raziskovalni izobraževalni programi in tehnična kultura, Sklop I ali Sklop II«, na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku. Vsaka prijava za posamezen projekt mora biti v ločeni ovojnici.

Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.kadis@murska-sobota.si.

Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, dne 9. 8. 2021.

12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, vsak delovni dan.

15. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po tel. 02/525-16-30 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.

 

Mestna občina Murska Sobota