New Page 1

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 9. člena Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08 in 17/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 21. redni seji dne 8. 3. 2017 sprejel

 

S K L E P

o določitvi višine faktorja G za leto 2018

 

1.

Višina faktorja G za določitev zneska za financiranje kra­jevnih skupnostih iz naslova prenesenih nalog za leto 2018 znaša 90.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema na Občinskem svetu Občine Trebnje dalje.

 

Št. 410-16/2017-3

Trebnje, dne 8. marca 2017

 

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.