New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), je Občinski svet Občine Makovci na 2. izredni seji dne 15.10.1999 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

o spremembi in dopolnitvi

 

 

Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

 

 

1. člen

 

 

Zadnji odstavek 4. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 2/99), se spremeni tako, da se glasi:

 

 

"Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu."

 

 

2. člen

 

 

Za 6. členom navedenega pravilnika, se doda novi odstavek, ki se glasi:

 

 

"V primeru, ko sta v enem mesecu dve ali več sej občinskega sveta oz. več sej posameznih delovnih teles občinskega sveta, se del plače - nagrade, ki presega predpisano višino, prenese v naslednje mesece, ko ni seje občinskega sveta oziroma ni dosežena predpisana višina."

 

 

3. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem vestniku Radia Tednik Ptuj.

 

 

Številka: 110-07-15/99

 

 

datum: 15.10.1999

 

 

Župan Občine Markovci

 

 

Franc KEKEC, l.r.