New Page 1

Na podlagi 30., 40., in 43., člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št. 18/84, 15/89 in Ur. l. RS, št. 71/93), 2. in 6. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. l. RS, št. 48/90), na podlagi 2. in 5. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 29/95) ter 7. in 13. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji  9. redni seji dne 15.11.1999 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 1986 - 2000 ZA OBMOČJE OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM TER SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 1986 - 1990 ZA OBMOČJE OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM, VSE DOPOLNITEV 1999 ZA PODROČJE TROJE AKTUALNIH POSEGOV V PROSTOR

 

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitev 1999, za področje troje aktualnih posegov v prostor, ki so bile izdelane v avgustu 1997 ter na osnovi javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjene v juliju 1999. leta.

 

2. člen

Spremembe in dopolnitve obsegajo spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 (Ur. vestnik Gorenjske, št. 5/86), Dopolnitve in spremembe dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 (UVG, št. 16/88, 23/88, 20/91 in 55/92), Družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 (UVG, št. 7/86) in Sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 (UVG, št. 13/88, 3/89, 41/92, 55/92 in 70/94) za območje občine Cerklje na Gorenjskem.

 

3. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembe in dopolnitve kartografskega dela, urbanističnih in krajinskih zasnov, ureditvenih območij naselij in kartografske dokumentacije.

Sprememba se nanaša na status zemljišča parc. štev.: 1085/62, k.o. Šenturška Gora v načinu urejanja območja z oznako K v območju urbanistične zasnove Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krvavec, kjer se način urejanja spremeni iz kmetijskega območja v prostorsko ureditvene pogoje, pri čemer se za to območje uporabljajo določila veljavnega odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje W 10 (Uradni list RS, št.: 47/94).

4. člen

Skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitev 1999 za področje troje aktualnih posegov v prostor se smiselno uskladijo meje območij veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev za območja v občini Cerklje na Gorenjskem, znotraj njih pa se smiselno uporabljajo določila veljavnih PUP. Vsi posegi, za katera je občina izdala pozitivno soglasje do sprejema tega odloka, se avtomatično povzamejo v prostorskih izvedbenih aktih.

 

5. člen

Vsi ostali elementi Dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 (Ur. vestnik Gorenjske, št. 5/86), Dopolnitve in spremembe dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 (UVG, št. 16/88, 23/88, 20/91 in 55/92), Družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 (UVG, št. 7/86) in Sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 (UVG, št. 13/88, 3/89, 41/92, 55/92 in 70/94), ostanejo še naprej v veljavi in se smiselno uporabljajo za območje občine Cerklje na Gorenjskem.

 

6. člen

Ta odlok začne veljati z dnevom objave v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka:015-03-2413/99

Datum: 16.11.1999

Občina Cerklje

Župan

Franc Čebulj