New Page 2

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Hajdina na 2. redni seji, dne 19. 12. 2018 sprejel

 

 

SKLEP

O IMENOVANJU ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR

 

1. člen

V Odbor za okolje in prostor se imenujejo:

1.    Ivan Vegelj            -  predsednik,

2.    Vladimir Abraham   -  član,

3.    Ivan Brodnjak        -  član,

4.    Aleksander Vaupotič-  član,

5.    Uroš Krajnc           -  član.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-4/2018

Datum: 19. 12. 2018

 

 

Občina Hajdina

 

Stanislav Glažar, župan