New Page 6

 

Na podlagi 16. člena Statuta občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 1/95) je Svet Občine Mozirje na 28. redni seji, dne 13. 11. 1998 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o priznanjih Občine Mozirje

 

 

1. člen

 

 

 S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj Občine Mozirje, tako da se določijo vrste, postopek in način podelitve priznanj.

 

 

VRSTE PRIZNANJ

 

 

2. člen

 

 

 Priznanja Občine Mozirje so:

 

 

a) naziv častnega občana Občine Mozirje,

 

 

b) nagrada Občine Mozirje,

 

 

c) zlata plaketa s priznanjem

 

 

 a) Naziv častnega občana Občine Mozirje

 

 

3. člen

 

 

 Naziv častnega občana občine Mozirje se podeli osebi, ki je s svojim življenjem ali delom trajno povezana z Občino Mozirje in je prispevala k napredku in razvoju občine ali njenemu ugledu v širšem okolju.

 

 

 b) Nagrada Občine Mozirje

 

 

4. člen

 

 

Nagrada Občine Mozirje se podeli društvom ali organizacijam Občine Mozirje za vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja ali ob njihovih pomembnejših jubilejih.

 

 

 c) Zlata plaketa s priznanjem

 

 

5. člen

 

 

 Zlata plaketa s priznanjem se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja ali ob njihovih pomembnejših jubilejih.

 

 

6. člen

 

 

 Naziv častnega občana Občine Mozirje je častno priznanje in se podeljuje v obliki listine.

 

 

 Nagrada Občine Mozirje je denarna. O višini nagrade odloči občinski svet in zanjo zagotovi sredstva v občinskem proračunu.

 

 

 Poleg denarne nagrade se nagrajencu izroči tudi diploma.

 

 

 Zlata plaketa s priznanjem se podeljuje v obliki zlate plakete in pisnega priznanja.

 

 

7. člen

 

 

 Na leto se lahko podeli en naziv častnega občana, ena nagrada občine in največ tri zlate plakete s priznanjem.

 

 

Naziv častnega občana se lahko podeli enkrat v štiri-letnem mandatnem obdobju občinskega sveta, praviloma zadnje leto mandata.

 
 

Denarna nagrada Občine Mozirje in največ tri zlate plakete Občine Mozirje s priznanjem pa se lahko podelijo vsako leto.

 
 

Sklep o razpisu nagrad in priznanj sprejme Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje.

 

 

8. člen

 

 

 Priznanja Občine Mozirje podeljuje občinski svet, podpisuje pa župan.

 

 

 O podelitvi posamezne vrste priznanja odloči občinski svet s sklepom po objavljenem javnem razpisu za zbiranje predlogov.

 

 

9. člen

 

 

 Administrativna in strokovna opravila v zvezi z objavo razpisa, zbiranjem predlogov in pripravo gradiva za odločanje na občinskem svetu opravlja občinska uprava.

 

 

10. člen

 

 

 Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Mozirje se objavi na krajevno običajen način.

 

 

11. člen

 

 

 Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, društva, župan in odbori Občinskega sveta Občine Mozirje.

 

 

 Predlogi morajo biti pisni in obrazloženi.

 

 

12. člen

 

 

 Če je za posamezno vrsto priznanja več predlogov, lahko občinski svet za pripravo dokončnega predloga oziroma gradiva za odločanje na svoji seji imenuje posebno delovno telo (Odbor za priznanja, ki je lahko stalno delovno telo).

 

 

 V tem primeru mora občinski svet opredeliti sestavo odbora in njegove naloge.

 

 

13. člen

 

 

 Priznanja se slavnostno podelijo na seji Občinskega sveta Občine Mozirje. Podelitev se opravi enkrat letno.

 

 

14. člen

 

 

 Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem glasilu občin Mozirje, Nazarje, gornji Grad, Ljubno in Luče.

 

 

 

Številka: 012-1/98-13

Mozirje, 13. 11. 1998

PREDSEDNIK

OBČINSKEGA SVETA

OBČINE MOZIRJE

Dr. Anton JEZERNIK, l.r.

 

 

 

Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradni list Republike Slovenije, št. 69/2002) vsebuje naslednjo prehodno določbo:

 

 

2. člen

 

 

Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradni list Republike Slovenije št. 112/2004) vsebuje naslednjo prehodno določbo:

 

 

2. člen

 

 

Ta sprememba odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradni list Republike Slovenije št. 54/2010) vsebuje naslednjo prehodno določbo:

 

 

2. člen

 
 

Vse ostalo določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.