New Page 2

 

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76//02) je Občinski svet občine Markovci na 20. seji dne 23. 6. 2005 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o predkupni pravici Občine Markovci

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa območje, na katerem Občina Markovci uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah.

 

 

2. člen

 

 

Občina Markovci lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah, na katerih se predvideva gradnja objektov in infrastrukturnih omrežij in zajema parcele v naslednjih k.o.:

 

 

Markovci: 252/2, 251/3, 251/4, 251/1, 59/5, 505/2, 506/2, 506/1, 506/3, 484/3, 484/1, 481/8, 481/4, 481/3, 481/5, 481/9, 481/6, 481/1, 495/1, 499/1, 498/1;

 

 

Prvenci: 61/3, 75/2, 77, 78/2, 79/3, 79/2, 79/4, 78/6, 78/5, 76/2, 75/5, 63/2 in 75/3;

 

 

Borovci: 26/5, 28/3 in 28/1

 

 

Nova vas pri Markovcih: 262/1, 263/1, 266/1, 263/2, 267/2, 270/1, 271/1, 267/2, 291/1, 291/2, 290, 289/1, 289/2, 288/1, 287/1, 286/1, 285/1, 284, 276/2, 274, 282/1, 283/2, 282/2, 282/7, 225/1, 225/2, 223/4, 223/3, 221/1, 221/2, 224/1, 223/2, 221/4, 220/1, 224/2, 223/3, 221/3, 220/4, 220/3, 220/2, 217, 219/2, 218/2, 215/1, 216/2, 216/1, 215/4, 215/3, 212, 210/1, 209/2, 209/3, 210/2, 211/1, 211/2, 181, 182, 180, 186/3, 186/1, 185, 186/6, 186/2, 186/4, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190/2 in 191/1;

 

 

Stojnci: 930/14, 915/13, 915/23, 915/12, 915/11, 915/10, 930/13, 930/12, 930/11, 915/21 in 915/22;

 

 

Sobetinci: 298, 295/2, 295/1 in 1/3.  ;

 

  Zabovci: 455/2, 455/5, 457/2, 458, 459, 460 in 461.  

 

Parcele se nahajajo na območjih poselitev in izven poselitvenih območij, ki so določena s prostorskim aktom občine.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 015-04/05-5

 

 

Markovci, dne 23. junija 2005.

 

 

Župan

 

 

Občine Markovci

 

  Franc Kekec l. r.  

 

Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2017) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

             

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.