New Page 2

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah - uradno prečiščeno besedilo  (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17) Občinska volilna komisija Divača

 

RAZPISUJE

NAKNADNE VOLITVE

ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI  SENOŽEČE IN VREME

NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA

 

1. Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti  Senožeče (volilni enoti  4/1  in 4/7) in Vreme (volilna enota 5/5) se opravijo v nedeljo, 2. decembra 2018.

 

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 29. oktober 2018.

 

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

 

4. Ta razpis se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin, na internetni strani Občine Divača (www.divaca.si) in na oglasnih deskah Občine Divača in krajevnih skupnostih Senožeče in  Vreme  v Občini Divača.

 

Številka: 041 -0007/2018-61

Datum: 23.10.2018

 

 

Občina Divača

 

Namestnica predsednika

občinske volilne komisije

Jasna Vitez