New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 06

Številka: 900-16/2010-1-(41/04)

Datum: 2.6.2010

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj sklicujem 38. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 16.6.2010 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 37. seje sveta z dne 26.5.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve

4. Premoženjske zadeve

5. Sprememba Poslovnika Sveta MOK – hitri postopek (gradivo)

6. Odlok o javnem redu v MOK – 2. obravnava (gradivo)

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (gradivo 1, 2)

8. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (gradivo 1, 2)

9. Program športa v MOK za leto 2011

10. Občinski program varstva okolja - predlog (gradivo 1, 2)

11. Soglasje k Statutu Zavoda za turizem Kranj

12. Izhodišča za pripravo OPPN staro mestno jedro Kranj

13. Poročilo o opravljenem delu LAS (Lokalne akcijske skupine) za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2009 (gradivo)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

ŽUPAN

 

PRILOGE:

- Gradivo (za 7., 8. in 9. točko vam je bilo posredovano z gradivom za prejšnjo, 37. sejo)

 
 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka: 900-16/2010-2-(41/04)

Datum: 9.6.2010

 

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 38. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 38. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dnem 16.6.2010, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1. Potrditev zapisnika 37. seje sveta z dne 26.5.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve (gradivo)

4. Premoženjske zadeve (gradivo)

5. Sprememba Poslovnika Sveta MOK – hitri postopek

6. Odlok o javnem redu v MOK – 2. obravnava

7. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v MOK – 2. obravnava (gradivo 1, 2, 3, 4)

8. Občinski program varstva okolja - predlog

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj

10. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

11. Program športa v MOK za leto 2011

12. Soglasje k Statutu Zavoda za turizem Kranj (gradivo)

13. Izhodišča za pripravo OPPN staro mestno jedro Kranj (gradivo)

14. Predlog cen za biološke odpadke (gradivo)

15. Informacija o projektu GORKI (gradivo)

16. Poročilo o opravljenem delu LAS (Lokalne akcijske skupine) za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2009 S spoštovanjem.

 

 

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

Ž U P A N

PRILOGE:

- Gradivo (za 7. točko vam je bilo posredovano z gradivom za prejšnjo, 37. sejo)

 
 
 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

 

 

Številka: 900-16/2010-2-(41/04)

Datum: 11.6.2010

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 38. sejo

V prilogi vam posredujemo dodatno gradivo za 38. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 16.6.2010, in sicer dodatno kadrovsko zadevo, gradivo za dodatno točko Spremembo Sklepa o določitvi cen prevoza v javnem mestnem potniškem prometu, odgovore na vprašanja, predloge, pobude članov sveta ter vabilo na naše zaključno srečanje.

 

 

Lepo pozdravljeni!

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

ŽUPAN

 
Dodatno gradivo
- Kadrovska zadeva
- Sprememba sklepa o določitvi cen prevoza
- Odgovori ORI na svetniška vprašanja
- Odgovora Robežnik, Mihajlovič - inšpektorat
- Odgovor Urbanc - kulturna četrt
- Odgovor Kleč - stanovanje
- Odgovor Kleč - finančni nadzor
- Odgovor Dolenc - JZP
- Odgovor Boštjančič - Britof
 
Gradivo posredovano na seji:
- Sklepi delovnih teles
- Odlok o javnem redu
- 4B Premoženjska zadeva
- 4C Premoženjska zadeva
- 4D Premoženjska zadeva