New Page 1

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 94/10 – ZIU) in 16. člena Statuta Občine Vitanje  (UPB1; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012) je Občinski svet Občine Vitanje na seji dne 26. 6. 2012 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O SPREJEMU OTROK V OŠ VITANJE, ENOTO VRTEC

 

 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom Občina Vitanje podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela komisije ter določa kriterije za sprejem otrok, katerih ustanoviteljica je Občina Vitanje.

 

 

II.      VPIS OTROK V VRTEC

 

 

2. člen

 

 

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

 

 

Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in kadrovski normativi ter normativi za oblikovanje oddelkov.

 

 

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Pred objavo javnega vpisa mora vrtec z občino ustanoviteljico uskladiti število oddelkov oziroma kapacitet, ki so predmet javnega vpisa.

 

 

Javni vpis novincev iz prejšnjega odstavka mora biti usklajen z občino ustanoviteljico ter se objavi v sredstvih javnega obveščanja, na oglasi deski sedeža vrtca in vseh enotah vrtca, na spletni strani vrtca.

 

 

Prijavo za vpis otroka v vrtec izpolnijo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka (v nadaljevanju: starši) na posebnem obrazcu, ki je na razpolago na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca ter jo oddajo prav tako na sedežu vrtca, pri čemer se prijava označi z zaporedno številko in vpiše v evidenco vpisanih otrok.

 

 

Ne glede na število oddanih vlog se šteje, da so starši oddali eno vlogo, pri čemer se za datum vpisa šteje prva oddana vloga.

 

 

Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali k dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.

 

 

3. člen

 

 

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

 

 

4. člen

 

 

Vrtec na spletni strani vrtca objavi informacijo o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, in o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim letom po starostnih obdobjih.

 

 

5. člen

 

 

Straši, ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, tj. s 1. septembrom, morajo prijavo oddati najkasneje do 31. maja 30. april tekočega leta. Vloge za vpis, ki prispejo po navedenem roku se obravnavajo kot vloge za vstop novinca na prosta mesta, ki bo morebiti nastala v obstoječih oddelkih med šolskim letom, če na centralnem čakalnem seznamu ni ustreznega novinca.

 

 

V primeru potrebnih prerazporeditev otrok glede na normative ima vrtec pravico otroke prerazporediti med oddelki  vrtca.

 

 

III.    SPREJEM OTROK V VRTEC

 

 

6. člen

 

 

Vrtec sprejme toliko novincev, kot to dopuščajo normativi in prostorski pogoji v posameznih oddelkih v skladu z zakonodajo.

 

 

Vrtec v začetku novega šolskega leta sprejme novince, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v vrtec s septembrom tekočega leta. Ostale otroke sprejema, ko izpolnijo z zakonom določen starostni pogoj za vstop v vrtec in če ima vrtec še prosta mesta v že oblikovanih oddelkih.

 

 

7. člen

 

 

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok v vrtec ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.

 

 

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija). V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.

 

 

8. člen

 

 

Vrtec starše novincev, ki so bili sprejeti v vrtec, pisno obvesti o:

 

 

- roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši,

 

 

- datumu vključitve novinca v vrtec,

 

 

- obveznostih staršev, da ob vključitvi novinca v oddelek predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

 

 

V obvestilu staršem vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis v vrtec, če v roku 15 dni od vročitve poziva, ne podpišejo pogodbe.

 

 

IV.     SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE

 

 

9. člen

 

 

Komisijo iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika določi občina ustanoviteljica na predlog Sveta vrtca.  Sestavljena je iz 3 članov, in sicer:

 

 

- 1 predstavnik strokovnih delavcev vrtca,

 

 

- 1 predstavnik – socialni  delavec,

 

 

- 1 predstavnik občine ustanoviteljice.

 

 

Vsaj en član komisije ima opravljen preizkus znanja iz ZUP-a.

 

 

10. člen

 

 

Člani komisije so imenovani za dobo dveh let.

 

 

Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.

 

 

Prvo sejo komisije skliče ravnatelj. Vse naslednje seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem.

 

 

Gradiva za seje komisije zaradi varovanja osebnih podatkov ne razmnožujejo.

 

 

Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba ki vodi postopek in zapisnikar. Zapisnikarja imenuje ravnatelj.

 

 

Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok v vrtec (npr. Center za socialno delo, patronažno službo in druge).

 

 

11. člen

 

 

Na seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:

 

 

- ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,

 

 

- kraj, datum in uro seje komisije,

 

 

- imena članov komisije in drugih navzočih,

 

 

- kratek potek postopka dela komisije z navedbo listin, ki so podlaga za delo komisije (število obravnavanih vlog za vpis, priloge k vlogam …),

 

 

- sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni seznam vrtca, kjer se podatki o novincih objavijo pod šifro.

 

 

Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov prisotnih članov.

 

 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je treba hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. En izvod zapisnika se posreduje občini ustanoviteljici.

 

 

V.      POSTOPEK ODLOČANJA IN ODLOČITVE KOMISIJE

 

 

12. člen

 

 

Komisija odloča o sprejemu otrok za naslednje šolsko leto, tj. s 1. septembrom, najkasneje do 20. junija tekočega leta.

 

 

Komisija se lahko sestane tudi med letom, če je v vrtec za prihod med šolskim letom vpisanih več otrok kot je prostih mest.

 

 

Komisija obravnava vse vloge za vpis otroka v vrtec, ki so vložene do dneva izteka razpisnega roka.

 

 

Komisija na seji obravnava vse vloge v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.

 

 

Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

 

 

V.      POGOJI IN KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTCE

 

 

13. člen

 

 

V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodi center za socialno delo. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo.

 

 

Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisije razvrsti  glede na posamezne letnike rojstva otrok in jih tako razvrščene obravnava po naslednjih kriterijih:

 

 

Št.

Opis kriterija

 Točke

1.

Odložitev vstopa v šolo oz. vpis v letu pred vstopom v šolo

35

2.

Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino

30

3.

Dlje časa trajajoča težja bolezen oz. invalidnost v družini

25

4.

Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu

20

5.

Prebivališče družine na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca

25

6.

Družina ima v vrtec že vključenega enega ali več otrok

10

7.

Zaposlenost samo enega od staršev

5

Če dva ali več od obravnavanih novincev na podlagi kriterijev doseže enako število točk, se upošteva dodatni kriterij: starost otroka. Prednost pri uvrstitvi na višje mesto na čakalni listi ima starejši otrok.

 

 

Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrsti red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila.

 

 

14. člen

 

 

Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih enotah vrtca in oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

 

 

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok, in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski sedeža vrtca in na spletni strani vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

 

 

Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:

 

 

- šifro otroka,

 

 

- število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,

 

 

- datum vključitve otroka v vrtec,

 

 

- sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

 

 

Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:

 

 

- šifro otroka,

 

 

- število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,

 

 

- sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih vložijo na svet zavoda ugovor,

 

 

- rok veljavnosti čakalnega seznama.

 

 

Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

 

 

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

 

 

O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa Zakon o vrtcih. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.

 

 

15. člen

 

 

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu novincev, vrtec starše otrok, ki so sprejeti v vrtec pisno pozove k podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši (v nadaljnjem besedilu: pogodba). Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.

 

 

V primeru, da starši ne podpišejo pogodbe oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama.

 

 

Starši otrok, ki so bili uvrščeni na čakalni seznam in želijo otroka vpisati v vrtec naslednje šolsko leto, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.

 

 

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

 

 

Vrtec o vpisu in sprejemu otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.

 

 

16. člen

 

 

V primeru sprostitve mesta med šolskim letom se v vrtec sprejme otroka glede na uvrstitev na čakalni seznam po prioritetnem vrstnem redu pod pogojem, da otrok izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.

 

 

Čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je oblikovan.

 

 

VI.     IZPIS OTROKA IZ VRTCA

 

 

17. člen

 

 

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice na upravi vrtca.

 

 

Če starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.

 

 

Začasen izpis ni možen.

 

 

Izpisan otrok pri ponovnem vpisu nima prednosti.

 

 

VII.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

18. člen

 

 

Ta pravilnik objavi vrtec na oglasni deski vrtca in na svoji spletni strani.

 

 

19. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Št. : 9000-05/2012 - 02

 

 

Vitanje,  26. 6. 2012

 

 

 

 

 

 

Občina Vitanje

 

Župan Slavko Vetrih

 

 

 

 

 

 

 Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v OŠ Vitanje, Enoto Vrtec (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2014) vsebuje naslednjo prehodni in končni določbi:

 

 

2. člen

Ta pravilnik objavi vrtec na oglasni deski vrtca in na svoji spletni strani.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

     

 Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v OŠ Vitanje, Enoto Vrtec (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2015) vsebuje naslednjo prehodni in končni določbi:  
     
 

2. člen

Ta pravilnik objavi vrtec na oglasni deski vrtca in na svoji spletni strani.

 
     
 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.