New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) je Občinski svet Občine Vitanje na 8. redni seji dne 21. 12. 2007 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2007

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2007 (Uradni list RS, št. 32/07.) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A) Bilanca prihodkov in odhodkov

 

skupina / podskupina

proračun leta2007

I.

Skupaj prihodki:

1.743.541,00

 

Tekoči prihodki (70+71)

1.398.889.00

70

Davčni prihodki

1.333.952,00

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.262.056,00

 

703 Davki na premoženje

43.137,00

 

704 Domači davki na premoženje

28.759,00

71

Nedavčni prihodki

64.937,00

 

710 Udeležba na dob. in doh. od premoženja

7.937,00

 

711 Takse pristojbine

 

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

 

 

714 Drugi nedavčni prihodki

57.000,00

72

Kapitalski prihodki

176.741,00

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

38.200,00

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neo. dol. sred.

138.541,00

74

Transferni prihodki

167.911,00

 

740 Transferni prihodki

167.911,00

II.

Skupaj odhodki

1.705.691,87

 

40

Tekoči odhodki

644.008,52

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

122.534,00

 

401 Prispevki delodajalca

20.347,00

 

402 Izdatki za blago in storitve

458.492,52

 

409 Rezerve

42.635,00

41

Tekoči transferi

491.907,90

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

337.103,00

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam

61.428,00

 

413 Drugi tekoči domači transferi

93.376,90

42

Investicijski odhodki

569.775,45

 

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev

569.775,45

III.

Proračunski presežek

37.556,00

 

Proračunski primanjkljaj

 

B) Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

2.512,00

 

750 Prejeta vračila danih posojil

2.512,00

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

 

44

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

 

 

442 Poraba kupnin iz naslova privatizacije

 

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev(IV- V.)

2.512,00

C) Račun financiranja

VII.

Zadolževanje

 

VIII.

Odplačilo dolga

 

IX.

Sprememba stanja na računu (I.+IV.+VII.-V.-VIII)

40.068,00

X.

Neto zadolževanje

 

XI.

Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.- IX.)

–37.556,00

XII.

Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta

56.269,00

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 062-06-2372

 

 

Vitanje, dne 21. decembra 2007

 

 

Župan

 

 

Občine Vitanje

 

 

Slavko Vetrih l.r.