New Page 1

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89), v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 98/99, 119/00 in 96/03) ter 6. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99, 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 6. redni seji dne 11. 12. 2003 sprejel

SKLEP

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke

I

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke je 0,0708 SIT mesečno.

II

Ta sklep začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.

 

Nova vas, dne 15. decembra 2003.

Župan Občine Bloke

Jože Doles l. r.