New Page 1

Št. 478-1/2010 O507                                                                                  Ob-6580/10

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLSUPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), objavlja

javno dražbo za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško

Predmeti prodaje

 Predmeti prodaje so:

1. nepremičnina, parc. št. 255/30 – pašnik, v izmeri 12 68 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1034, k.o. Leskovec,

2. nepremičnina, parc. št. 255/31 – pašnik, v izmeri 11 09 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1034, k.o. Leskovec,

3. stanovanje, št. 1, v izmeri 48,85 m2, v objektu na naslovu Podbočje 64, Podbočje, ki stoji na parc. št. 2888, k.o. Podbočje. Za predmetno stanovanje še ni vzpostavljena etažna lastnina.

4. poslovni prostor, v pritličju desno, v izmeri 45,75 m2, v poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Raka 40, Raka, ki je vpisan v zemljiškoknjižnem podvložku št. 2842/3, k.o. Raka,

5. garaža, v izmeri 15,52 m2, v objektu na naslovu Cesta krških žrtev 23, Krško, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem podvložku št. 2082/22, k.o. Krško. Predmeti prodaje so v celoti v lasti Občine Krško. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 24. 11. 2010, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

Izklicne cene

Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:

– za predmet prodaje pod zaporedno številko 1, je izklicna cena 37.406,00 EUR,

– za predmet prodaje pod zaporedno številko 2, je izklicna cena 32.715,50 EUR,

– za predmet prodaje pod zaporedno številko 3, je izklicna cena 23.750,00 EUR,

– za predmet prodaje pod zaporedno številko 4, je izklicna cena 47.500,00 EUR,

– za predmet prodaje pod zaporedno številko 5, je izklicna cena 9.500,00 EUR.

Pri predmetih prodaje pod zaporednimi številkami od 3, 4 in 5 so v cenah vključeni tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta. Davek na dodano vrednost po stopnji 20% za predmete prodaje pod zaporednimi številkami 1, 2 in 4 in davek na promet nepremičnin po stopnji 2% za predmeta prodaje pod zaporednima številkama 3 in 5, nista vključena v ceno in ju kupec plača poleg kupnine. Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR. Plačilni pogoji S kupci, najugodnejšimi dražitelji za posamične predmete prodaje, bodo v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 30 dni po prejetju računa oziroma podpisu pogodbe. Kupnina se plača na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Višina varščine Dražitelji morajo do javne dražbe plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197 in se pri plačilu varščine sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje). Drugi pogoji in ogled predmetov prodaje

– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin oziroma njihovi pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom,

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane),

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njeni državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe),

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini,

– če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina ostala prodajalcu,

– uspelemu dražitelju za posamičen predmet prodaje se bo varščina vštela v kupnino, neuspelim pa bodo varščine vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi,

– dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo izločeni iz postopka,

– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno,

– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,

– župan Občine Krško ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec,

– nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane,

– kupec bo pridobil lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine,

– ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel. 07/4981-279 in tel. 07/4981-291, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Janji Jordan in Cvelbar Kastelic Karmen.

Občina Krško