New Page 1

Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 58/05, 11/06) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 4. redni seji dne 23. 3. 2011 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen

1. člen

Prvi odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:

»Višina enkratne denarne pomoči za vsakega novorojenega otroka znaša 1.000,00 EUR«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za otroke rojene od 1. 1. 2011 dalje.

Št. 15202-01/2005-8

Komen, dne 23. marca 2011

Župan

Občine Komen

Danijel Božič l.r.